Publiskās apspriešanas

27.06.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr.16 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā” 7.punktu un Komisijas 20.06.022. lēmumu Nr.146, sakarā ar Burtnieku apvienības pārvaldes būvniecības ieceri, atbilstoši Valmieras novada pašvaldības Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vecākās arhitekta palīdzes Martas Katanas izstrādātajai skicei (automašīnu stāvlaukuma izbūve Rencēnu pamatskolas PII teritorijas apmeklētājiem), izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu:

  • liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,16 m, diametrs = 69 cm);
  • liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,43 m, diametrs = 77 cm);
  • kļava (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,06 m, diametrs = 66 cm).

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtami pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2022.gada 11.jūlijam plkst.17.00.

Koku ciršanas plāns