Lapene Jāņparkā

Lapene Jāņparkā

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā - Valmiera
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme!

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Satikšanās vieta – Jāņparks

Projekta īstenošanas vieta: Jāņparks, Valmiera

Projekta pieteicējs: biedrība “Kopā varam!”

Īss projekta kopsavilkums: Nojumes izbūve Valmieras pilsētas Jāņparka teritorijā kultūras un sporta iespēju paplašināšanai pilsētā

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Situācijas apraksts

Jāņparks Valmieras pilsētā 20.gadsimta sākumā ir kalpojis pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kā nozīmīgs transporta mezgls un kultūras norišu centrs. Tomēr vēsturiski kopš pēdējām aktivitātēm ir pagājuši vairāki gadu desmiti, kuru laikā Jāņparks bija kļuvis par samērā nepievilcīgi un depresīvu vaibstu pilsētas sejā.

Pateicoties Valmieras novada fonda organizētajām domradēm, 2020.gada rudenī, Jāņparka aktīvie iedzīvotāji tika sapulcēti uz pirmo domradi, kuras laikā izkristalizējās vairākas idejas par iedzīvotāju aktivizēšanos un darbu vietējās kopienas dzīves uzlabošanai. Sākotnēji tika organizētas parka sakopšanas talkas rudeņos un pavasaros (lapu grābšana, kritušo zaru savākšana), pēc tam ar vietējo iedzīvotāju atbalstu tika sagādāta eglīte un parks izdekorēts Ziemassvētkiem. Laikā no 2020.gada līdz 2022.gada septembrim ir ļoti daudz paveikts ar vietējo iedzīvotāju resursiem:

 • pavasaros tiek organizēta dekoratīvo stādījumu veidošana, iekopjot viengadīgo un daudzgadīgo puķu dobes un košumkrūmus;
 • iedzīvotāji labprāt piedalās kopīgās talkās, gatavojoties gadskārtu svētkiem un citiem būtiskiem pasākumiem,
 • tika un joprojām tiek organizētas kopīgas svētku reizes parkā – Ziemassvētku, Lieldienu, valsts gadadienas svinības, piesaistīti vietējie pašdarbības kolektīvi,
 • tiek gatavoti un parkā izvietoti putnu būrīši,
 • ir izveidota sociālās vietnes Facebook grupa, kur jebkurš interesents var sekot līdzi Jāņpraka iedzīvotāju aktivitātēm; grupā ir gandrīz tūkstotis dalībnieku,
 • ikdienas saziņai ir izveidota WhatsApp grupa, kurā ir vairāk nekā pussimts dalībnieku,
 • ir izveidojusies aktīva vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, kas inicē dažādas idejas, piedāvājot tās apspriešanai pārējiem iedzīvotājiem. Grupas darbu koordinē Anna Broka, kura uzklausa iedzīvotāju viedokli, apkopo visas idejas un ierosinājumus un sadarbībā ar iedzīvotājiem panāk to ieviešanu dzīvē. Tiek aktīvi domāts, kā sasniegt pilnīgi visas iedzīvotāju grupas un iesaistīt kopējā darbā pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.
 • Augot iedzīvotāju atbalstam, tiek aktīvi rosināta un uzturēta sadarbība ar Valmieras pilsētas domi. Jāņparka iedzīvotāji atzinīgi novērtē sadarbību ar pašvaldību. Pateicoties šai sadarbībai, parkā ir atjaunoti celiņi, ierīkoti soliņi, iekārtota apgaismošana, regulāri notiek pilsētas mēroga pasākumi. Dekoratīvo apstādījumu ierīkošana, stenda sagatavošana un izvietošana, kā arī citas aktivitātes parka teritorijā notiek sadarbībā ar Valmieras pilsētas domes speciālistiem.
 • Iedzīvotāji ir izstrādājuši vairāku projektu pieteikumus un saņēmuši finansējumu ideju realizēšanai Valmieras novada fondā. 2021.gadā – “Valmieras Jāņparka iedzīvotāju aktivizēšana kopīgai rīcībai”, 2022.gadā – “Aktīvs novadnieks – laimīgs novadnieks”.
 • Tiek organizēta sadarbība ar nevaldības sektoru – sadarbībā ar biedrību “Kopā varam” 2021.gadā tika realizēts Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursā atbalstīts projekts “Jāņparks sporto!”
 • Sadarbībā ar Valmieras Integrēto bibliotēku parkā notiek vairāki pasākumi bērniem un pieaugušajiem.
 • Parkā regulāri notiek Valmieras pilsētas pašvaldības un Kultūras centra organizēti pasākumi. Visi pasākumi ir kupli apmeklēti; tos apmeklē un atzinīgu novērtē ne vien Jāņparka un pilsētas iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi.
 • Iedzīvotājiem ir vairākas idejas un ierosmes, kā varētu uzlabot savstarpējo komunikāciju un padarīt kultūras norises individualizētas un daudzveidīgas; piemēram, seniori izteica vēlmi iekārtot grāmatu apmaiņas punktu un organizēt vairāk pasākumu sadarbībā ar bibliotēku, atzinīgi novērtējot lasīšanai veltītos pasākumus, kā arī organizēt pieredzes apmaiņu ar aktīvo iedzīvotāju grupām citos novada pagastos, kā Naukšēnos, Vaidavā u.c.

Projekta nepieciešamība

Šobrīd pasākumu norise un iespējas vietējo iedzīvotāju iniciatīvām ir sezonāla rakstura, jo parka teritorijā nav atbilstošas ēkas, ko varētu izmantot iedzīvotāju iniciētajām aktivitātēm. Pamatā parkā tikšanās un sanāksmes var organizēt tikai piemēroto laika apstākļos (vasaras sezonā). Ļoti daudz saziņā tiek izmantotas attālināto platformu iespējas, kā ZOOM, taču ir ļoti daudz aktīvu senioru, kuri labprāt dalās idejās, taču nevar pilnvērtīgi piedalīties saziņā, jo viņiem nav pieejamas personiskās elektroniskās ierīces ar interneta pieslēgumu. Projekta ieviešana – estrādes ar nojumi izbūve – vismaz daļēji atrisinātu šo problēmu, pagarinot sezonu tikšanos un pasākumu organizēšanai; ar jumtu segtā estrādē iedzīvotāji varētu tikties un pilsētas pasākumus varētu organizēt praktiski jebkuros laika apstākļos, izņemot ļoti zemas temperatūras laikā.

Estrādes ierīkošana arī atslogotu pilsētas domes un pasākumu organizatoru budžetu, jo šobrīd katram pasākumam tiek nomātas un uzstādītas pārvietojamas skatuves.

Plānotā mērķauditorija

 • Jāņparka un Valmieras iedzīvotāji, kuriem būtu vieglāk pieejamas ārtelpas piemērotos laika apstākļos dažādu aktivitāšu organizēšanai – ideju izstrādei, sarunām ar iedzīvotājiem, vietējās kopienas aktivizēšanās,
 • Dažādas mērķgrupas:
  • jaunās ģimenes, māmiņas ar bērniem, kurām ne vienmēr ir iespējams apmeklēt pasākumus iekštelpās ar bērnu ratiņiem; ne visos pasākumos, kuros vēlas piedalīties jaunie vecāki, var piedalīties arī mazgadīgi bērni – pasākumi Jāņparkā šo problēmu atrisinātu,
  • seniori,
  • vietējās apkaimes iedzīvotāji, no kuriem daudzi pagaidām neiesaistās pilsētas kultūras dzīvē, taču, redzot, ka ar iedzīvotāju spēkiem ir iespējams plānot un piepildīt dzīvi ar vērtīgām un aizraujošām aktivitātēm, pamazām pievienojas kopienā notiekošajam; prognozējam, ka šis skaits pakāpeniski palielināsies,
  • jaunieši, kuri pavada vakarus un brīvo laiku Jāņparkā; visbiežām šiem jauniešiem nav plānotu un organizētu ideju, taču vienmēr, kad tiek organizēti mērķtiecīgi pasākumi, jaunieši labprāt piedalās pasākumu vietas labiekārtošanā, sakopšanā, pasākumos, sarunās,
  • pilsētas viesi, kuriem būtu plašākas iespējas piedalīties Valmieras pilsētas kultūras un sporta norisēs.

Paveiktais darbs

Projekta realizācijas laikā tika veikti vairāki sagatavošanās pasākumi:

 • pārrunas ar iedzīvotājiem par nojumes izbūves nepieciešamību; visi aptaujātie iedzīvotāji apliecināja, ka šādas idejas realizācija būtu ne vien ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā, bet arī iedzīvotāju saliedēšanā un aktivizēšanā,
 • tika veiktas vairākas konsultācijas ar Valmieras novada teritorijas plānošanas un Attīstības nodaļas speciālistiem,
 • tika veikta interneta resursu izpēte par attiecīgu infrastruktūras būvju piemēriem,
 • tika veikta resursu izpēte un aptaujāti būvuzņēmumu pārstāvji par iespējām projektu realizēt maksimāli piešķiramā finansējuma ietvaros. Būvuzņēmumu pārstāvji apliecināja, ka ir iespējams šādu projektu realizēt minētās summas ietvaros; tika saņemtas 2 provizoriski izstrādātas tāmes pieteikuma veidlapas aizpildīšanai.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 30 000 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

projekta pieteikuma skicēs attēlotās idejas realizēšanai nepieciešamais finansējums neatbilst pieejamajam budžetam.

Mutiski pārrunājot idejas vajadzību ar projekta iesniedzēju, secināts, ka galvenā grupas rosinātā vajadzība ir satikšanās vieta, lapene, kurai būtu jumts, aizsardzībai pret dažādiem laikapstākļiem. Iesniedzēju pārstāvji kā ideālo vizuālo šādas lapenes risinājums saredzētu tādu lapeni, kāda ir uzstādīta Valmierā Valterkalniņā. Iesniedzēju grupa ir gatava sadarboties par risinājumiem.

Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas nodaļas speciālisti varēs atrast lapenei piemērotu atrašanās vietu, kā arī izstrādāt iederīgu lapenes risinājumu.

Izvēloties vietu lapenei, būtu nepieciešams piemeklēt apgaismotu vietu, kas redzama arī pilsētas videonovērošanā.

Šāda ideja varētu tikt rekomendēta virzībai uz publisko balsošanu.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.