Rotaļu laukuma papildināšana Endzelē

Rotaļu laukuma papildināšana Endzelē

Rotaļu laukuma papildināšana Endzelē

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Bērnu laukumiņa labiekārtošana Endzelē

Projekta īstenošanas vieta: “Jeru skola”, Endzele, Jeru pag., Valmieras nov., LV-4234

Projekta pieteicējs: Iveta Auniņa

Īss projekta kopsavilkums: Projekta ideja ir labiekārtot bērnu laukumu pie Endzeles muižas

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Jeru pagasta Endzeles ciemā dzīvo 344 cilvēki, no tiem liels skaits ģimeņu, kuriem ir mazi bērni. Šobrīd Endzelē trūkst vietu, kur ģimenes varētu pilnvērtīgi pavadīt laiku. Esošais bērnu laukums ir publiski pieejams ikvienam vietējam iedzīvotājam un pagasta viesim, tomēr nepieciešams atjaunot esošās koka konstrukcijas, kā arī pievienot jaunas. Piemēram, rotaļu mašīnu un citas izzinošas konstrukcijas (sk. zemāk attēlus/skices). Bērnu laukumiņš atrodas blakus sporta laukumam, kur pieejams futbola un bastketbola laukums. Tur drīzumā būs izvietoti arī divi āra trenažieri (2022.gada līdzdalības projekta ideja), kas ir piemērota aktivitāte bērnu vecākiem vai lielākiem bērniem (pusaudžiem, jauniešiem). Tātad Endzeles muižas apkārtnē pilnvērtīgi pavadīt laiku būtu iespēja visai ģimenei. Ideja par bērnu laukuma labiekārtošanu vairākkārt izskanējusi gan no Jeru pagasta pārvaldes vadītājas Indras Celmiņas, gan no bērnu vecākiem, kuri dzīvo Endzelē, tai skaitā, sociālo mediju vidē. 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 21 005,12  EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Projekta realizēšanas gadījumā pirms jaunu rotaļu iekārtu uzstādīšanas nepieciešama iepriekš uzstādīto elementu atjaunošana. Atsevišķus elementus – mājiņu un šūpoles – būtu lietderīgi demontēt. Rotaļu elementu, ko iepriekš uzstādījuši Endzeles iedzīvotāji, uzturēšanu nepieciešams nodrošināt iedzīvotāju grupai. Šīs iekārtas atjaunojamas par iedzīvotāju līdzekļiem vai, saņemot finansējumu caur Pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu. Demontēto elementu vietā iespējama jaunu  iekārtu uzstādīšana. Jaunās iekārtas nepieciešams izvēlēties stilistiski saskanīgas ar teritorijā jau esošajām rotaļu iekārtām, kas ir atjaunojamas, bet kuru demontāža nav nepieciešama. Tādēļ ar iesniedzēju nepieciešams vienoties par citiem uzstādāmo elementu risinājumiem. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.