Reorganizēta Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības domes 31. janvāra sēdē pieņemts lēmums reorganizēt Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi. Līdz šim pārvalde bez vadītāja sastāvēja no 3 nodaļām – Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas, Dabas resursu un pārvaldības nodaļas, kā arī šajā pārvaldē darbojās Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests. 

Reorganizācijas rezultātā izveidotas divas atsevišķas pašvaldības iestādes – Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde un  Valmieras novada Dabas resursu pārvalde, bet Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests turpmāk būs Valmieras novada pašvaldības policijas struktūrā. 

Šāda reorganizācija nepieciešama, jo analizējot esošo situāciju, Civilās aizsardzības speciālistam ir jābūt ciešā sadarbībā ar pašvaldības policiju, lai savlaicīgi tiktu veikts preventīvs darbs ar sabiedrību, organizēta agrīnā riska izvērtēšana un operatīvi koordinēti civilās aizsardzības pasākumi. Tāpat jau ilgstoši Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests strādāja bez vadītāja, jo atkārtoti sludinot konkursu uz šo vakanci neizdevās piesaistīt attiecīgo speciālistu.

Galvenās Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes funkcijas ietver pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu sadarbībā ar pašvaldības apvienību pārvaldēm, pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kapsētu uzturēšanu, veicot to sadarbībā ar pašvaldības apvienību pārvaldēm, pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus.  

Dabas resursu pārvaldes funkcijas ietver pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo mežu uzraudzību, mežu un apstādījumu apsaimniekošanu, pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu uzraudzību, ūdeņu un piekrastes apsaimniekošanu.  

Reorganizācijas rezultātā tiek likvidēta viena vakantā amata vieta. Līdzšinējie darbinieki saglabā savas amata vietas un jaunas štata vietas reorganizētajās iestādēs nav plānotas.