Reliģisko organizāciju darbība no 15. novembra

Rubenes baznīca

Tieslietu ministrija skaidro ierobežojumus attiecībā uz reliģiskās darbības veikšanas vietām.

Reliģiskās darbības veikšanas vietās (iekštelpās un ārtelpās):

  1. pulcēšanās notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē (ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu),
  2. lietojot sejas maskas (sejas maskas var nelietot bērni līdz septiņu gadu vecumam un persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku);
  3. nodrošinot apmeklētājiem individuālas sēdvietas, kas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus, starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām nodrošinot ne mazāk kā divu sēdvietu distanci. Divās blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas;
  4. ja pulcēšanās laikā netiek nodrošināta sēdvieta, apmeklētāji atrodas iezīmētās fiksētās stāvvietās, ievērojot 2 m distances un vienam apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības.
  5. bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas var notikt individuāli apmeklējumi,
  6. ierobežojot tos laikā (ne ilgāk par 15 minūtēm);
  7. katram apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības,
  8. lietojot sejas maskas.

Reliģiskajai organizācijai ir pienākums nodrošināt, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaicīgi ar individuāliem apmeklējumiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas. Piemēram, savlaicīgi izziņojot laikus, kad dievnams ir pieejams epidemioloģiski drošajā režīmā un kad epidemioloģiski nedrošajā režīmā.

Pirms dievkalpojuma norises epidemioloģiski drošajā režīmā pie ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā ikvienam apmeklētājam tiek veikta sadarbspējīga sertifikāta pārbaude, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid-19 Verify” (Mobilā aplikācija “Covid19Verify” nodrošina digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanu, to iespējams lejupielādēt viedtālrunī) kā arī personas apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) pārbaude, lai pārliecinātos par sertifikāta piederību attiecīgajai personai.

Visām personām, kas nodrošina pasākumu epidemioloģiski drošajā režīmā organizēšanu, ir jābūt sadarbspējīgam sertifikātam.

Reliģiskās darbības veikšanas vietu darba laiks ir no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00.

Bēru un kristību ceremonijās atļauts pulcēties iekštelpās ne vairāk kā 10 personām, ārtelpās ne vairāk kā 20 personas. Bēru un kristību ceremoniju laikā nepieciešams lietot sejas maskas (gan iekštelpās, gan ārtelpās) un ievērot distanci.

Laulības reģistrācijā dzimtsarakstu nodaļā un pie garīdznieka  ārkārtas situācijas laikā, ievērojami šādi nosacījumi:

1. ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19 infekciju (epidemioloģiski droša vide):

iekštelpās – var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi, nodrošinot katrai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības;

ārtelpās – var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi;

2. ja kāda no personām nav vakcinēta, nav pārslimojusi Covid-19 infekciju (epidemioloģiski nedroša vide):

iekštelpās – var reģistrēt laulību klātesot tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci, nodrošinot katrai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības;

ārtelpās – var reģistrēt laulību, klātesot tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci.

Papildus vēršam uzmanību, ka laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un pie garīdznieka ir publisks pakalpojums un tas ir jānodala no kāzu pasākuma kā privāta pasākuma, kad ir  iespējama ne vairāk kā 10 cilvēku pulcēšanās iekštelpās un ne vairāk kā 20 cilvēku pulcēšanās ārtelpās.

Garīdzniekam, kurš vada laulību ceremoniju, ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Ārkārtējās situācijas rīkojums īpaši neregulē dziedāšanu dievkalpojuma nodrošināšanai. Tomēr pēc zināmas analoģijas ar  amatiermākslas kolektīvu regulējumu secināms, ka mēģinājumu norise klātienē un (ansambļa) dziedāšana, nodrošinot  dievkalpojuma norisi pēc 2021. gada 14. novembra norisinās tikai epidemioloģiski drošajā režīmā, iespējami samazinot dievkalpojuma laikā dziedošo personu skaitu (nepārsniedzot 20 personas). Dziedāšana bez sejas maskas lietošanas ir pieļaujama, ja  to dara  drošā attālumā no citām personām (garīgā un kalpojošā personāla un pārējiem reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem), piemēram, balkonā. Visiem apmeklētājiem arī dziedāšanas laikā ir jālieto sejas maskas.

Translāciju un ierakstu veidošana notiek drošajā režīmā. Translācijas nodrošināšanu var veikt personas, kurām ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Organizējot translācijas, Tieslietu ministrija aicina rūpīgi izvērtēt translācijas nodrošināšanai nepieciešamo personu skaitu, iespēju robežās to samazinot līdz minimāli nepieciešamajam. Personām, kuras nodrošina translāciju, nepieciešams lietot sejas maskas, kā arī iespēju robežās ir jāievēro droša distance no citām dievnamā esošajām personām. Apmeklētāju klātbūtne translācijas nodrošināšanas laikā iespējama tikai tajos gadījumos, kad dievkalpojums norisinās epidemioloģiski drošajā režīmā.

Ievērojot to, ka garīdznieka, kurš vada dievkalpojumu, pilnvērtīga pienākumu veikšana noteiktajos brīžos nav savietojama ar sejas maskas lietošanu, garīdznieks, kurš vada dievkalpojumu tā laikā var nelietot sejas masku. Pārējā laikā, tas ir tad, kad nenotiek translācija un kad notiek saskarsme ar dievnama apmeklētājiem, garīdzniekam ir jālieto sejas maska. Savukārt kalpojošais personāls, atrodoties dievnama telpās, sejas maskas lieto visu laiku.

Par tirdzniecības ierobežojumu attiecināmību reliģiskajām organizācijām atzīmējams, ka, ņemot vērā reliģisko savienību (baznīcu) sniegto skaidrojumu par to, ka reliģiskās darbības veikšanai nepieciešamo priekšmetu izplatīšana reliģiskās darbības veikšanas vietās nevar tikt uzskatīta par tirdzniecību, bet gan par dievkalpojuma elementu un rituālu priekšmetu izplatīšanu par ziedojumiem, uz reliģiskajām organizācijām nav attiecināmi tirdzniecības ierobežojumi.

Svētdienas skolu norisei piemērojami Ārkārtējās situācijas rīkojumā paredzētie noteikumi attiecībā uz interešu izglītības norisi.

Informē: Tieslietu ministrijas sekretāra p.i. K.Pommere