Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ķiruma ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ķiruma ezeram

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada marts – 2021. gada novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:2931,83 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:322,83 EUR
Projekta mērķis:Radīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātai, uz Ķiruma ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Ķiruma ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izstrādājot Ķiruma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Projekta galvenās aktivitātes:Esošo vēsturisko datu iegūšana no dažādiem avotiem, ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana, izmantojot datus par barības vielu daudzumu ūdenī, datu par zivju barošanās objektiem ievākšana, zivju resursu izpēte.Iegūtos ekoloģiskos datus paredzēts apstrādāt un veikt to kompleksu analīzi. Ņemot vērā pētījumā iegūtos rezultātus, plānots izstrādāt ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Rezultāti:Iegūts pamats pārdomātai, uz Ķiruma ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Ķiruma ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
Publicitāte:https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7622/