Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta datums: 31.12.2020

Projekta iesniedzējs:Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2019. gada februāris – 2020. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 5 327 519,97
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 3 729 263,98
Projekta mērķi:1. Projekta ietvaros modernizējot Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju (turpmāk – VPVĢ) un Valmieras Viestura vidusskolu (turpmāk – VVV), skolēniem tiks uzlabota mācību vide, un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu apmācību un attīstītu skolēnu individuālās kompetences.
2. Veicot 1. kārtas pārbūves darbus Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B Valmieras pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi no apkārtējiem novadiem tiks nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošiem apstākļiem dienesta viesnīcā un izveidotas tiks papildus gultas vietas.
Projekta galvenās aktivitātes 1. VPVĢ skolas ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Mācību procesa modernizācijai plānots izveidot un aprīkot multimediju telpu, robotikas laboratoriju un telpu skolēnu grupu darbam. Ēkas cokolstāvā no diviem informātikas kabinetiem un laboratorijas, tiks izveidots viens informātikas kabinets ar bīdāmu sienu un aprīkots ar stacionāriem datoriem.
2. VVV vēsturiskajā ēkā projekta ietvaros plānota ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Ēkas 2.stāvā plānots izveidot bioloģijas un fizikas kabinetu un laboratoriju, 3. stāvā plānots izveidot teātra mākslas mācību telpu un sociālo zinību mācību kabineta vietā izveidot matemātikas kabinetu.
3. Projekta ietvaros plānots veikt esošās VVV sporta zāles inženierkomunikāciju sakārtošanu, grīdas seguma nomaiņu un palīgtelpu pārbūvi.
4. Plānots aprīkot VPVĢ un VVV mācību kabinetus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm.
5. Projekta ietvaros Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B plānots pārbūvēt vienu no divām ēkām un izbūvēt abu ēku savienojumu. Ēkas savienojuma daļā tiks izbūvēts lifts no 1.-5.stāvam.
RezultātiModernizēta Valmieras Pārgaujas Valsts Ģimnāzija, Valmieras Viestura vidusskola un Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25b.