Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā

Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas laiks:2023. gada 6. aprīlis – 2025. gada 5. aprīlis
Projekta indikatīvās izmaksas:Kopējās izmaksas: 1 049 681,38 EUR, t.sk.:
• Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (valsts budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”) līdzekļi 365 247,93 EUR,
• Pašvaldības līdzfinansējums: 684 433,45 EUR.

Projekta indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas: 745 403,94 EUR.
Projekta mērķis:Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Valmieras novada teritorijas publiskajā ielu apgaismojuma sistēmā, izmantojot tehnoloģijas, kas samazina esošo elektroenerģijas patēriņu.
Projekta aktivitātes:Apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadību 14 Valmieras ielās, 5 stāvlaukumos un skvēros, kā arī 6 Valmieras novada apvienību teritorijās, t.sk.:
• 988 energoneefektīvu gaismekļu nomaiņa ar 926 energoefektīviem LED gaismekļiem ar apgaismojuma intensitātes kontrolieriem un iebūvētu sistēmas bloku,
• 59 nolietojušos apgaismojuma balstu nomaiņa ar jauniem balstiem.
Rezultāti:Samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija un elektroenerģijas patēriņš Valmieras pilsētā un Valmieras novada apvienību teritorijās sasniedzot šādus rādītājus:
• Elektrības patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas 564,951 MWh/gadā,
• CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas 61,57962 t CO2/gadā,
• CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1231 kg CO2 gadā/eiro.
Publicitāte: