Projekts “Esi sadzirdēts”

Projekts “Esi sadzirdēts”

Projekta īstenotājs:Īstenotājs “Jauniešu organizācija “Ligzda””
Finansējums:Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”
Projekta īstenošanas laiks:1.05.2023. – 31.08.2023.
Budžets:15000 EUR
Līguma nr.:VP2023/1-4
Projekta mērķis:Īstenot aktivitātes, kas sniegs atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām iekļauties sabiedrībā un aktivitātēs rosināt jauniešus izstrādāt savas iniciatīvas, kas palīdzēs iesaistīt neaktīvos jauniešus, kā arī jauniešiem būs iespēja tikties ar lēmumu pieņēmējiem, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību un tiktu sadzirdētas jauniešu vajadzības mazāk attīstītās lauku novadu teritorijās. Aktivitātēs satieksies jaunieši no Valmieras un Aizkraukles novada, kas līdz šim nav iesaistījušies neformālās jauniešu aktivitātēs, ko piedāvā novada jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tiks sasniegta daļa neaktīvās jauniešu grupas, kurām būs iespēja izteikties un būt sadzirdētām.
Projekta mērķa grupa: Valmieras novadā un Aizkraukles novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri ikdienā saskarās ar dažādām grūtībām ierobežoto iespēju dēļ un līdz šim nav aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni. Projektā tiks iesaistīti jaunieši kuriem ir šādas ierobežotas iespējas: fiziska invaliditāte, mācīšanās grūtības, ekonomiskie šķēršļi, kultūru atšķirības, veselības problēmas, sociālie šķēršļi un ģeogrāfiskie šķēršļi. Lai tās mazinātu un palīdzētu jauniešiem iekļauties vietējā sabiedrībā un rastu kontaktu ar saviem vienaudžiem līdzdarbojoties savas vides veidošanā projektā paredzētas sekojošas
Projekta aktivitātes:“Mana dzīves vide Neretā” – jaunieši apzinās savas vides iespējas un trūkumus, kas palīdzēs veidot jauniešiem draudzīgāku vidi attālos lauku reģionos, kuros jauniešu iespējas ir ierobežotas. Jauniešiem no Mazsalacas būs iespēja iepazīt jaunu teritoriju un sniegt savu salīdzinājumu ar iespējām, kas rosinās jaunas iniciatīvas jauniešu vidū.
2) “Mana dzīves vide Mazsalacā” – jaunieši apzinās savas vides iespējas un trūkumus kas palīdzēs veidot jauniešiem draudzīgāku vidi attālos lauku reģionos, kuros jauniešu iespējas ir ierobežotas. Jauniešiem no Neretas būs iespēja iepazīt jaunu teritoriju un sniegt savu salīdzinājumu ar iespējām, kas rosinās jaunas iniciatīvas jauniešu vidū.
3) “Aicinājums jauniešiem iesaistīties”- 2 dienu garumā jaunieši izstrādās kopīgas idejas un iniciatīvu projektus, pētīs iespējas un veicinās kritiskās domāšanas prasmes, lais uzlabotu savu dzīves vidu kurā pašiem būtu aizraujoši iesaistīties un dzīvot.
4) “Vai mūs sadzird lēmumu pieņēmēji?” – noslēguma aktivitāte, kurā piedalīsies dalībnieki no iepriekšējām aktivitātēm un tiks pieaicināti lēmumu pieņēmēji, ar kuriem jaunieši diskusijā dalīsies ar savām idejām par vides uzlabošanu un rosinās jauniešu problēmu risināšanu. Kopīgās diskusijās jaunieši vairāk izpratīs savu lomu sabiedrībā un spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu, kas veicinās jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai.
Rezultāti:Jauniešiem ar ierobežotām iespējām būs iesaistīti aktivitātēs darbā ar jaunatni, ieguvuši izpratni par savu un savas iniciatīvas lomu sabiedrībā un lēmumu pieņemšanas procesā, būs radīta pozitīva vide jauniešu savstarpējai sadraudzībai un diskusijām, jaunieši ar ierobežotām iespējām būs motivētāki iesaistīties vietējā un reģionālā mēroga aktivitātēs, organizācijās un skolu pašpārvaldēs. Jaunieši ar ierobežotām iespējām būs cēluši pašvērtējumu, iepazinuši līdzcilvēku dzīves situācijas un viņu grūtības, apguvuši jaunas prasmes, iesaistījušies komandas veidošanā, mazinājuši psihoemocionālo spriedzi, saturīgi pavadījuši brīvo laiku. Aktivitātes ietekmēs katru jaunieti individuāli, jo tiks celta pašapziņa, iepazītas stiprās un vājās puses, izveidots ciešāks kontakts savā starpā. Jaunieši būs iepazinuši iespējas, ko piedāvā aktīva līdzdarbošanās sabiedrībās procesos, iespējams izvirzīsies aktīvisti, kas turpinās iesaistīties vietējās aktivitātēs, jo tiks mazinātas bailes no sarežģītā lēmumu pieņemšanas procesa. Šīs projekta aktivitātes ilgtermiņā palīdzēs jauniešiem komunicēt ar sabiedrību izmantojot iegūtās projektu veidošanas prasmes no idejas līdz prezentācijai, mēdijpratības zināšanas, rosinās jauniešiem iesaistīties jaunatnes darba aktivitātēs, sekmēs viedokļa izpaušanu vietējā sabiedrībā.