Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas

Projektā iesaistītās pilsētas:

Ventspils un Valmiera

Projekta nosaukums:

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe)

Projekta mērķis:

Veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā ieviestie inovatīvie risinājumi attīstīs darba spēka prasmes un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta prioritāte:

Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā (Jobs and skills in the local economy)

Projekta budžets:

€ 6,246,405.15, tai skaitā ERAF līdzfinansējums € 4,997,124.12

Projekta sākums:

01/11/2018

Projekta beigas:

31/10/2021

Kontaktinformācija:

Ilze Eglāja |  | + 371 26180733

Partneri:

Ventspils pilsētas dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Tehnikums, Valmieras Tehnikums, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, SIA Aspired, SIA IntelliTech.

Pilsētu izaicinājumi

Tādas Eiropas mazās pilsētas kā Ventspils un Valmiera spēlē nozīmīgu lomu Eiropas ekonomikā. Tās kļūst par reģionāliem ekonomikas centriem, piedāvājot vispusīgus pakalpojumus, iespējas un dinamisku vidi attīstībai. Ventspils un Valmiera ir līdzīga profila pilsētas. Tās izmanto globālās un digitālās iespējas un ievieš virkni inovāciju. Ventspils un Valmiera izveidojušas spēcīgu partnerību, lai risinātu kopīgus izaicinājumus.

 • Ventspils un Valmiera, analizējot tās kopā, katru gadu sarūk vidēji par 0,59%. Kaut gan situācija uzlabojas, emigrācijas dēļ notiek smadzeņu aizplūšana. Uzņēmumiem arvien biežāk trūkst kvalificēta darbaspēka, jo īpaši IKT un citās tehniskajās nozarēs.
 • Pilsētās trūkst pilnvērtīga karjeras attīstības atbalsta gan skolēniem un studentiem, gan pieaugušajiem. Ārkārtīgi maz jauniešu savu karjeru izvēlas STEM jomās. Pieaugušajiem nepieciešami pārkvalificēšanas pasākumi. Iedzīvotājiem jāattīsta digitālās prasmes.
 • Tehniskās nozares arvien vairāk pieprasa kvalificētus tehniskos speciālistus. Starp piedāvājumu un pieprasījumu veidojas liela plaisa. Pieprasījums pēc IKT speciālistiem divas līdz trīs reizes pārsniedz piedāvājumu.
 • Tehnikumi un augstskolas ne vienmēr tiek līdzi straujajām pārmaiņām, kas notiek darba tirgū un ko diktē pārāk dažādo paaudžu atšķirības. Trūkst modernu izglītības programmu, mācību procesā nepilnvērtīgi integrētas jaunākās izglītības tehnoloģijas. Pārāk maz ārvalstu studentu izvēlas mazo pilsētu augstskolas kā savu studiju vietu.
 • Mazo pilsētu publiskais sektors pārāk kūtri iesaistās sadarbībā ar industriju un izglītības iestādēm. Nepieciešams palielināt atbalstu industrijai jaunu darba vietu radīšanā, veicinot kopīgus projektus ar izglītības iestādēm un pētniecības institūtiem. Jārealizē aktīvs un inovatīvs mārketings vietējo un ārvalstu tiešo investīciju piesaistē, īpaši tehniskajās nozarēs.

Projektā piedāvātie risinājumi

Projektā Ventspilī un Valmierā tiek ieviestas vairākas pilsētu attīstības inovācijas. Projekta risinājumi un rezultāti kļūs par iedvesmu citām Eiropas mazajām pilsētām augt un attīstīties.

 • Visaptverošas karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešana skolēniem, studentiem un pieaugušajiem, balstoties uz Gatsby Foundation labas karjeras atbalsta principiem. Sistēma ietver darbaspēka pārkvalificēšanu IKT sektoram un digitāla risinājuma izstrādi talantu piesaistīšanai.
 • Paaudžu mārketinga stratēģijas un rīcības plānu izstrāde un īstenošana pilsētu tehnikumos un universitātēs.
 • Digitālo inovāciju centra „EdTech Factory” izveide izglītības sektoram. Centrs kļūs par izglītības tehnoloģiju (EdTech) pionieri, jaunradītāju, kas palīdz izglītības organizācijām un uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem.
 • EdTech risinājumu ieviešana tehnikumos un universitātēs – gan tehniskie risinājumi, gan pielāgotas un jaunas studiju programmas, pieejas un metodoloģija.
 • Inovāciju grantu atbalsta programmas īstenošana biznesa inovāciju projektiem. Atbalsta programma pilotēs Doblin Deloitte desmit inovāciju tipu pieeju un veicinās nozaru, izglītības iestāžu un pētniecības institūtu kopīgu projektu realizēšanu. Tiks testēta pieeja „visa pilsēta kā inovāciju testgultne jeb testēšanas vide”.
 • Atvērta tipa prototipēšanas un koprades vietvides (makerspace) izveide mazajās pilsētās. Centri atbalstīs jaunuzņēmumus un biznesa ideju autorus, kā arī veicinās resursu kopīgošanu un tehnisko nozaru entuziastu kustību.
 • Inovatīvu ārvalstu tiešo investīciju stratēģijas un mārketinga plāna izstrāde un īstenošana. Aktivitāte ietvers ārvalstu tiešo investīciju piesaistes kampaņas pilotēšanu. Tiks testēta pieeja „visa pilsēta kā inovāciju testgultne jeb testēšanas vide”.Sagaidāmie rezultāti

Sagaidāmie rezultāti

 • Pieaug studentu skaits gan universitātēs, gan tehnikumos, jo īpaši aizpildot visas pieejamās studiju vietas IKT fakultātēs.
 • Starptautisko studentu īpatsvars abās universitātēs sasniedz Eiropas vidējo rādītāju (9%).
 • Tehnikumos un universitātēs ieviesti četri EdTech risinājumi. Tos regulāri izmanto skolēni, studenti, skolotāji un pasniedzēji no IKT un citām fakultātēm un studiju programmām.
 • Digitālo inovāciju centrs “EdTech Factory” izstrādājis vismaz 10 jaunus EdTech risinājumus izglītības sektoram.
 • Pilsētām piesaistīti vismaz 100 IKT talanti, un vismaz 100 cilvēki pārkvalificēti IKT nozares vajadzībām.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumos iesaistījušies vismaz 1000 skolēni. 250 skolēni piedalījušies vasaras nodarbinātības programmas pilotprojektā.
 • Vairāk skolēnu izvēlas STEM jomas kā savu nākotnes karjeras virzienu.
 • Pilsētās izveidotas un darbojas divas koprades vietvides (Makerspace). Tās piedāvā regulārus pasākumus un pakalpojumus, kas veicina tehnisko nozaru entuziastu kustību, resursu kopīgošanu un komercializējamu produktu prototipu attīstību.
 • Uzņēmumos ieviestas vismaz 10 inovācijas. Abās pilsētās izveidoti vismaz 20 jauni uzņēmumi un radītas vismaz 160 jaunas darba vietas.
 • 2021. gadā abas pilsētas iegūst 1. un 2. vietu mikro pilsētu kategorijā fDi Magazine, kas ir Financial Times publikācija, Nākotnes Eiropas pilsētu un reģionu reitingā.
 • Daudz rezultātu pārnesti uz citām Eiropas mazajām pilsētām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem. 

Projekta datums: 31.10.2021