Precizētas ugunsdrošības prasības būvēm

Nedelas notikumu apskats

Ar mērķi uzlabot būvju ugunsdrošību, jo īpaši ēkās, kas tiek izmantotas tūrisma īstermiņa īres pakalpojuma sniegšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 26. septembrī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Būvnormatīvs papildināts ar jaunām prasībām attiecībā uz ugunsizturību konstrukcijai, kurā ir montēts ailu aizpildījums, virsspiediena sistēmai un durvīm īslaicīgas īres dzīvokļos. Svarīgi uzsvērt, ka normatīvā regulējuma izmaiņas nerada pienākumu ēku īpašniekiem uzreiz nodrošināt savu ēku atbilstību jaunākām prasībām, bet tās būs jāievēro, attiecīgās ēkas atjaunojot un pārbūvējot. Atjaunojot un daļēji pārbūvējot būvi, būvnormatīvu tehniskās prasības būs jāpiemēro attiecībā uz atjaunojamo un pārbūvējamo daļu. Jaunās prasības arī nebūs attiecināmas uz būvniecības iecerēm, kurām būvprojekts ir jau akceptēts.

Līdz šim būvnormatīvā netika nodefinēts, kas ir īslaicīga īre. Ņemot vērā konstatētās problēmas attiecībā uz ugunsdrošības noteikumu ievērošanu dzīvojamām telpām, kas tiek lietotas īslaicīgai īrei, būvnormatīvs papildināts ar definīciju “īslaicīga īre”, kas ir dzīvojamo telpu īslaicīga lietošana atpūtas un tūrisma vajadzībām.

Lai nodrošinātu, ka ailu aizpildījums spētu nodrošināt paredzēto funkciju, noteiktas arī ugunsreakcijas prasības ārsienu siltumizolācijai, lai izvairītos no ugunsgrēka izplatības par būves fasādi, t.i. noteiktas ārsienu siltumizolācijas sistēmu un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases.

Pašlaik būvnormatīvā nav noteiktas prasības kāpņu telpu logiem, taču paredzētas būves kāpņu telpā izvietot virsspiediena sistēmas. Virsspiediena sistēma nepildīs savu paredzēto funkciju, ja kāpņu telpu logi ugunsgrēka gadījumā būs atvērti. Līdz ar to būvnormatīvs papildināts ar prasību gadījumiem, ja 2. veida dūmaizsargātas kāpņu telpās paredz logus, tiem jābūt neveramiem vai aprīkotiem ar ierīcēm, kuras automātiski aizvērs logus gaisa virsspiediena sistēmas nostrādāšanas gadījumā.

Līdz šim būvnormatīvā nebija noteiktas prasības durvīm dzīvokļos, kurus izmanto īslaicīgai īrei, kas rada problēmas dzīvokļu iemītnieku izkļūšanai no dzīvokļiem ugunsgrēka laikā. Līdz ar grozījumiem būvnormatīvā noteikts, ka durvīm dzīvokļos, kurus izmanto īslaicīgai īrei, jābūt viegli atveramām bez atslēgas vai citas atvēršanas ierīces no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.

Tāpat līdz ar grozījumiem būvnormatīvā pilnveidotas projektēšanas prasības attiecībā uz būves ugunsnoturības pakāpēm izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu; kā arī pārskatītas minimālās ugunsdrošības atstarpes starp divos blakus esošos zemesgabalos izvietotām mazstāvu dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām, kā arī ugunsdrošības attālumus līdz blakus esošo zemes vienību robežām.  

Kā zināms, saistībā ar 2021. gadā notikušo ugunsgrēku dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, kurā patvaļīgi bija ierīkots hostelis, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju saņēma uzdevumu pilnveidot regulējumu attiecībā uz ugunsdrošības prasībām būvēm un būvju daļām, tai skaitā telpām, kuras tiek izmantotas pakalpojuma sniegšanai iedzīvotājiem (piemēram, tūrisma pakalpojums).

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” var iepazīties Tiesību aktu portālā.  

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
E-pasta adrese:
Tālrunis: 67013193