Plašu nodarbinātības veicināšanas pasākumu un pakalpojumu klāstu NVA piedāvā ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

Lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kopš 2015.gada februāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, piedāvājot vairākus subsidētās nodarbinātības pasākumus un pakalpojumus: pasākumus noteiktām personu grupām, algu subsīdiju atbalsta pasākumu, darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumu, profesionālās piemērotības noteikšanu bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, individuālas psihologu konsultācijas bezdarbniekiem, konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem, kā arī Minesotas 12 soļu programmu, emocionālā stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

Īstenojot Pasākumus noteiktām personu grupām, NVA sadarbībā ar darba devējiem veido subsidētās darbavietas, kurās tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem, kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Darba devējam tā ir iespēja ar NVA finansiālu atbalstu piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos speciālistus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. Ja subsidētajā darbavietā tiek nodarbināts bezdarbnieks ar invaliditāti, NVA finansē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas daļas. Subsidētajās darbavietās nodarbinātajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti NVA piedāvā ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

2021.gadā darba devēji bija izveidojuši 600 subsidētās darbavietas, nodarbināti tika 658 bezdarbnieki, to skaitā 360 bezdarbnieki ar invaliditāti. Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros NVA šogad plāno izveidot 1044 darbavietas, to skaitā 824 – bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Lai palīdzētu darba devējiem pārvarēt ar Covid-19 pandēmiju saistītās ārkārtējās situācijas izraisītās sekas un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā, tiek īstenots Algu subsīdiju atbalsta pasākums. Šī pasākuma ietvaros darba devējs, pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, sešu mēnešu laikā saņem dotāciju nodarbinātā darba algai 50% apmērā no viņam noteiktās mēneša darba algas. Viena nodarbinātā bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs ir līdz 500 eiro mēnesī. Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam bezdarbnieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc Algu subsīdiju atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.

2021.gadā darba devēji bija izveidojuši 621 algu subsīdiju darbavietu. Šogad NVA plāno izveidot 710 algu subsīdiju darbavietas.

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākums biedrībām un nodibinājumiem paver iespēju ar NVA atbalstu darbā sabiedrības labā iesaistīt palīgus – bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem un bezdarbniekus ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma, savukārt augstākās izglītības iestādēm tā ir iespēja akadēmiskā, pētnieciskā vai administratīvā darba veikšanā iesaistīt studentus bezdarbniekus.

NVA reģistrētie jaunieši un bezdarbnieki ar invaliditāti, piedaloties pasākumā, iegūst darba pieredzi un ar darba vadītāja atbalstu attīsta darba iemaņas. Pasākuma dalībniekiem NVA maksā stipendiju – 15 eiro dienā. Bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes, kompensē izdevumus individuālo aizsarglīdzekļu iegādei Covid-19 apdraudējuma mazināšanai, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā ir seši mēneši vai divpadsmit mēneši, ja pasākumā iesaista bezdarbnieku ar invaliditāti.

2021. gadā Darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumā tika iesaistīti 705 bezdarbnieki: 639 bezdarbnieki veica darbu sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos, bet 66 – augstākajās izglītības iestādēs. Šogad biedrībās un nodibinājumos NVA plāno izveidot 730 pasākuma īstenošanas vietas, bet augstākās izglītības iestādēs – 70.

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums NVA reģistrētajiem klientiem, tostarp ilgstošajiem bezdarbniekiem, piedāvā iespēju individuālo pārrunu vai grupu konsultāciju veidā saņemt profesionālu speciālistu komandas ieteikumus par piemērotu darbu un piemērotiem NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim. Šo pakalpojumu gan klātienē, gan attālināti var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus. 2021. gadā profesionālā piemērotība atbilstoši veselības stāvoklim tika noteikta 62 bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Bezdarbniekiem, kuriem iekārtoties pastāvīgā darbā traucē atkarības problēmas, ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” piedāvā iespēju atkarību pārvarēšanai iesaistīties Minesotas 12 soļu programmā vai saņemt emocionālā stresa terapiju (kodēšanu), bet, ja nepieciešams, saņemt arī narkologa atzinumu.

NVA apmaksātu ārstēšanu no atkarībām pēc Minesotas 12 soļu programmas veic SIA “AKRONA 12”, Rīgā, un VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, Jelgavā. Emocionālā stresa terapija (kodēšana) ietver ārsta narkologa konsultācijas, izmantojot psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju. Pakalpojumu sniedz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.

2021. gadā ārstēšanos no atkarībām bija uzsākuši 208 NVA reģistrētie bezdarbnieki. Minesotas 12 soļu programmā bija iesaistījušies 120 bezdarbnieki, savukārt Emocionālā stresa terapijā (kodēšanā) – 88 bezdarbnieki. Ārstniecības kursu pabeiguši 192 bezdarbnieki, to skaitā 104 Minesotas 12 soļu programmas dalībnieki un 88 Emocionālā stresa terapijas saņēmēji.

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” aktīvo nodarbinātības pasākumu dalībniekiem, kuru dzīvesvieta atrodas attālāk no pasākumu īstenošanas vietas, tiek sniegts reģionālās mobilitātes atbalsts – NVA kompensē transporta izdevumus vai īres izmaksas.

Lai veicinātu darba devēju izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros NVA filiālēs darba devējiem tiek rīkotas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. 2021.gadā NVA filiālēs tika sniegtas 15 konsultācijas darba devējiem.

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanas laiks – no 2015.gada 2.februāra līdz 2023.gada 31.decembrim, kopējais finansējums – 97 117 589 eiro: ESF finansējums – 80 260 407 eiro, valsts budžeta finansējums – 5 624 068 eiro, privātais attiecināmais finansējums -11 233 114 eiro. Projekta mērķis – veicināt kopumā 27 967 nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku un bezdarbnieku ar invaliditāti, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Informāciju sagatavoja:
Nodarbinātības valsts aģentūra