Pieteikšanās ALTUM privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas un elektroenerģijas ražošanas programmā sāksies 27. aprīlī

Pieteikšanās ALTUM privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas un elektroenerģijas ražošanas programmā sāksies 27. aprīlī

No 27. aprīļa iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus ALTUM atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro. Pieteikumus varēs iesniegt ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece: “Energoefektivitātes uzlabošana un elektroenerģijas ražošana privātmājās šobrīd ir ļoti aktuāla, un arī sasniedzamais efekts, ja projekts tiek īstenots kvalitatīvi, ir ievērojams – privātmājās, kuras energoefektivitātes projektus īstenoja pagājušā gada pilotprogrammā, apkures ietaupījums ir robežās no 26% līdz 70%, savukārt ēkas energoefektivitātes klase ir palielināta par vienu vai pat divām klasēm. Visbiežāk māju īpašnieki veica būvdarbus dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās  t.i. logu nomaiņu, ārsienu siltināšanu, bēniņu siltināšanu, apkures veida nomaiņu, ūdens sildīšanas iekārtas nomaiņu un rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu. Jaunās programmas papildinājums ir iespēja izvēlēties ar valsts atbalstu īstenot vai nu energoefektivitāti uzlabojošus darbus vai uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas.  Iepriekšējās programmas pieredze rāda, ka daudzi iedzīvotāji papildu darbus veica arī par saviem resursiem, tādējādi panākot vēl lielāku siltumenerģijas un attiecīgi arī naudas līdzekļu ietaupījumu ilgtermiņā.”

Dokumentus iespējams sagatavot jau laikus

ALTUM pieteikumus izskatīs iesniegšanas kārtībā un aicina interesentus jau laikus iepazīties ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem. Infografika par atbalsta ietvaros veicamajiem darbiem pieejama šeit.

Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: saskaņā ar kadastrs.lv reģistru māja atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā jābūt vismaz vienam bērnam. Šādi kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas regulē šīs atbalsta programmas darbību.

Dokumentus iesniegšanai iespējams gatavot jau iepriekš. Ja plānots uzlabot mājas energoefektivitāti, būs nepieciešams iesniegt sākotnējo mājas energoefektivitātes novērtējumu, ko sagatavo ALTUM atlasīti pakalpojumu sniedzēji. Savukārt, ja plānota saules paneļu vai vēja ģeneratoru uzstādīšana, jāiesniedz dokuments par enerģijas patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā, pieslēguma tehniskie parametri, aprēķins, kas apliecina vismaz 20% enerģijas ietaupījumu, piedāvājums no iekārtu tirgotāja ar iekārtu jaudu, informatīvu atbildi par iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam, u.c. Detalizēta informācija par atbalstu ēku energoefektivitātes uzlabojumiem vai elektroenerģijas ražošanai pieejama šeit.

Valsts atbalsta pasākumus var īstenot par saviem vai bankas aizdevuma līdzekļiem. Ja atbalsta pasākumus ir plānots īstenot ar bankas aizdevuma palīdzību, vispirms ir jāvēršas pie savas komercbankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas iespējām. Tāpat jau laikus jānoformē e-paraksts elektroniskai dokumentu parakstīšanai un jāreģistrējas portālā mans.altum.lv.

Līdz ar pieteikumu jāiesniedz arī informācija par bērnu: dzimšanas apliecības kopija, izdruka no latvija.lv par bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, kurai jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietu, izdruka, no EDS, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā.

Kopīpašuma gadījumā kopā ar pieteikumu būs jāiesniedz arī visu mājas kopīpašnieku piekrišanas. Ja mājā reģistrēts uzņēmums, būs nepieciešams arī apliecinājums, ka saimnieciskā darbība tiek veikta citviet. Divu dzīvokļu mājas gadījumā nepieciešams īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu.

Atbalsta veidi

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem – varēs saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.  

ALTUM arī izsniegs garantiju bankas aizdevumam līdz 30 % no aizdevuma summas, ja iedzīvotājam nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja. Garantija būs pieejama pēc sadarbības līgumu noslēgšanas ar bankām.

Pieteikuma iesniegšana un atbalsta saņemšana

Pieteikums jāiesniedz portālā mans.altum.lv, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus. Pēc tā izvērtēšanas ALTUM sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā būs pozitīva, ALTUM noslēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju. Pirms līguma parakstīšanas būs jāierodas ALTUM filiālē, lai veiktu personas identifikāciju. Finansiālā atbalsta līgums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāiesniedz mans.altum.lv. Pēc līguma noslēgšanas jāsāk īstenot privātmājas energoefektivitātes projektu, vai jāveic elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana.

ALTUM atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas.  

Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā š.g. 8. martā, piešķirot papildus finansējumu 3,27 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija, jaunumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama ALTUM mājaslapā, kā arī iestādes sociālos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn.

Par ALTUM:

ALTUM ir valstij piederoša finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķa grupām ar finanšu instrumentu palīdzību (piemēram, aizdevumi, kredītu garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.). ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātās finanšu institūcijas. 2017. gada jūnijā Moody’s ALTUM piešķīra Baa1 starptautisko kredītreitingu, kas apliecina tā stipro finanšu stabilitāti.

Informāciju sagatavoja ALTUM