Piešķirts finansējums Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai

Piešķirts finansējums Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtētos augstas gatavības pašvaldību mērķdotāciju investīciju projektus par kopējo summu 37 137 265 eiro apmērā. Starp apstiprinātajiem projektiem ir arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecības iecere.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību bērniem ar dzirdes traucējumiem trijās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai.

Sporta zāle sniegs iespēju pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošināt mācību priekšmetu “Sports un veselība”, “Sports” īstenošanu, sporta interešu izglītības programmu īstenošanu, sporta pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Sporta zālē būs iekārtotas īpaši piemērotas telpas un aprīkojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām fiziskai rehabilitācijai. Šim nolūkam izglītības iestādei tiks piesaistīti atbilstoši speciālisti.

Sporta zāles būvniecības ietvaros ir plānots atrisināt arī citas izglītības iestādei nozīmīgas jomas, kas būtiski uzlabotu izglītības iestādes pieejamību, izglītojamo drošību un infrastruktūru.

Frontālajā daļā starp jauno sporta zāli un vēsturisko ēku būs jauns centrālās ieejas mezgls, tādējādi sakārtojot izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizāciju esošajā izglītības iestādes ēkā un sporta zālē. Ieejas mezglā izbūvēs uzbrauktuvi, pacēlāju, atbilstošas tualešu un dušas telpas, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tādējādi tiks palielināts tualešu skaits atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē. Plānots arī izbūvēt jaunu ugunsdrošu kāpņu telpu, nodrošinot papildu evakuācijas izeju.

Savukārt āra teritorijā ierīkos atpūtas zonu ar rotaļu un aktivitāšu elementiem, kas piemēroti izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta gaitā teritorijā tiks uzlabota drošība, nodalot izglītojamo plūsmu un piegādes transporta plūsmu, kā arī ierīkojot apgaismojumu un videonovērošanu. Labiekārtojot teritoriju, paredzēts ierīkot pazemes atkritumu konteineru novietni.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa:

“Esam gandarīti, ka daudzus gadus lolotais sapnis drīzumā sāks īstenoties. Skolas pedagogi ar nepacietību gaida, kad viņi varēs nodrošināt audzēkņiem pilnvērtīgu sporta izglītības saturu. Savukārt skolēni priecājas, ka drīzumā viņiem būs pieejams plašāks sporta interešu izglītības programmu piedāvājums, kā arī daudzveidīgas sportiskas, aktīvas un veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Jāuzsver, ka jaunā sporta zāle būs īpaši pielāgota personām ar speciālām vajadzībām. Tas paplašinās fiziskās un sociālās rehabilitācijas iespējas, galvenokārt, izglītības iestādes izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī citām personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pateicoties vides pieejamībai, paplašināsies to personu loks, kuriem ir iespēja piedalīties fiziskās aktivitātēs un sociāli iekļauties, kā arī būs iespēja attīstīt tādus sporta veidus personām ar speciālām vajadzībām, kurus līdz šim nebija iespējams ieviest. Turklāt, jaunā sporta infrastruktūra dos iespēju iekļauties starptautiskā apritē, organizējot un īstenojot dažādas sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem.”

Kopējās projekta “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā” izmaksas ir 2 068 210,77 EUR, tajā skaitā Valsts budžeta finansējums 1 757 979,16 EUR, Valmiera novada pašvaldības līdzfinansējums 310 231,61 EUR.