Piesakies profesionālās kompetences novērtēšanai

Profesionālās kompetences novērtēšana

Izmanto iespēju iegūt savai praktiskajai darba pieredzei un zināšanām noteiktā profesijā atbilstošu valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu!

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Valmieras tehnikumā iespējams novērtēt apgūtās profesionālās kompetences un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās

  • uzskaites grāmatvedis,
  • pavārs,
  • programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC) iestatītājs, 
  • gaļas produktu izgatavotājs,  
  • lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG),  
  • mašīnbūves tehniķis, 
  • loģistikas darbinieks, 
  • pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 
  • mehatronisku sistēmu tehniķis. 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (16.2 pants) paredz: “organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās tehnikums īsteno atbilstošas profesionālās izglītības programmas.” Personām, kurām dzīves laikā ir izveidojusies praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. 

Informāciju sagatavoja:

Edijs Pētersons,

Valmieras tehnikums