Pieņemts pirmais Valmieras novada attīstības budžets

Pirmais Valmieras novada attīstības budžets ir sabalansēts un pieņemts ar mērķi par vienotu un stratēģisku novada attīstību 2022. gadā un ilgtermiņā.

3. februārī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja Valmieras novada budžetu 2022. gadam.

Pirmais Valmieras novada budžets ir veidots pēc principa, lai pabeigtu iesāktos projektus, sagatavotos Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam. Svarīgi ilgtermiņā radīt spēcīgu un attīstītu novadu, pilnveidojot ikvienu pašvaldības nozari, attīstot visas teritorijas, prioritāri domājot par iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, kvalitatīvas dzīves vides veidošanu, veicinātu iedzīvotāju, biedrību, uzņēmēju līdzdalību novada attīstībā.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Valmieras novada 2022. gada budžeta ieņēmumi

Valmieras novada budžetā ieņēmumi plānoti 102,3 miljonu eiro apmērā. 102,2 miljoni eiro (99,9 %) ir pamatbudžeta ieņēmumi, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums no 2021. gada budžeta, un 100,4 tūkstoši eiro (0,1 %)irdāvinājuma un ziedojuma budžeta un iemaksātās drošības naudas līdzekļu ieņēmumi.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Tie plānoti 38,53 miljonu eiro apmērā.

Lielāko nodokļu ieņēmumu daļu (89 %) veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Šie ieņēmumi 2022. gadā plānoti 34,3 miljonu eiro apmērā, ko pašvaldība saņems no Valsts kases sadales konta atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

10 % no nodokļu ieņēmumiem veido nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). 2022. gadā tie plānoti 4 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību visā Valmieras novadā ir izveidota vienota NĪN politika, tai skaitā noteikts plašs atbalstāmo personu un uzņēmējdarbības nozaru loks.

1 % citi nodokļi – dabas resursu un azartspēļu nodoklis. 2022. gadā budžeta ieņēmumi no azartspēļu nodokļa plānoti 21,6 tūkstošu eiro apmērā (5 % no kopējā iekasētā apjoma), dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 130 tūkstošu eiro apmērā (40 % no kopējā iekasētā apjoma).

Nenodokļu ieņēmumus 2022. gadā plānots saņemt 3 miljonu eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu (dzīvokļu, ēku, zemes un mežu) atsavināšanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2022. gadā plānoti 4,4 miljonu eiro apmērā. Ieņēmumu daļu veido telpu un zemes noma, sociālās aprūpes un izglītības iestāžu sniegtie pakalpojumi, kā arī komunālie pakalpojumi.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2022. gadā kopumā plānoti 37,8 miljonu eiro apmērā.

11,2 miljonus eiro jeb 29,47 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt projektu īstenošanai, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu, citu finanšu instrumentu finansējumu un valsts budžeta finansējuma daļu. Piemēram, Valmieras  Rūpniecības un eksporta parka attīstībai, Valmieras vēsturiskā centra attīstības projekta turpināšanai, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projektiem, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai, deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai Valmierā, Vaidavā, Mazsalacā un Rūjienā.

15,8 miljonus eiro jeb 41,7 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt noteiktam mērķim. Piemēram, mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klašu skolēniem 2021./2022. mācību gada 2. pusgadam, centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvei Valmieras sākumskolā un Rubenes pamatskolā, asistenta pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām, bērnu uzturēšanai audžuģimenēs, mērķdotācija autoceļu uzturēšanas un remontu izdevumiem, novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai u.c.

8,84 miljonus eiro jeb 23,4 % no transfertu ieņēmumiem plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

1,14 miljonus eiro jeb 3 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā plānots saņemt no citām pašvaldībām, tai skaitā no vadošās partnerpašvaldības projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanai un savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti 118 791 eiro apmērā un ir paredzēti izglītības iestāžu projektu finansēšanai.

Aizņēmumi plānoti 13,3 miljonu eiro apmērā, no kuriem 11,4 miljoni eiro ir paredzēti Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai, pārējie – ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanai. 2022. gadā tiks atmaksāti kredītu aizņēmumi 4 miljonu eiro apmērā.

Valmieras novada 2022. gada budžeta izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti 110,8 miljonu eiro apmērā. Tie iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās: izglītība; pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; atpūta, kultūra un reliģija; sociālā aizsardzība; ekonomiskā darbība; izpildvaras institūcijas; vides aizsardzība; sabiedriskā kārtība un drošība; veselība.

34 % no Valmieras novada pamatbudžeta izdevumiem ir plānoti kapitālajiem ieguldījumiem.

Izglītības nozarei plānoti 48,4 miljoni eiro, kas ir 43,9 % no pamatbudžeta izdevumiem. Budžetā ietverti izdevumi izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izdevumi izglītības pasākumiem, pedagogu atalgojumam un tā paaugstināšanai, skolēnu vasaras nodarbinātības programmai, nometnēm, finansējums privātajām izglītības iestādēm, brīvpusdienu nodrošināšanai, stipendijām skolēniem un pedagogiem. Atbalsts paredzēts arī Vidzemes Augstskolai zinātniskā darba veicināšanai. Tai skaitā plānoti Eiropas struktūrfondu līdzfinansēti izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekti 5,8 miljonu eiro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā plānoti 20,9 miljoni eiro, kas ir 18,84 % no izdevumu budžeta.

Būtiskākie izdevumi plānoti Valmieras Rūpniecības un eksporta parka izveidei un attīstībai, kā arī šī budžeta līdzekļi plānoti pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanai un uzturēšanai, un ielu apgaismošanai.

2022. gadā plānots līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai vairāk nekā 170 00 eiro apmērā visā Valmieras novada teritorijā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 1,42 miljonu eiro apmērā.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pozīcijai plānoti 12,24 miljoni eiro, kas ir 11,04 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Atpūtas un sporta pasākumiem, kā arī iestādēm paredzēts finansējums 3 miljoni eiro. Līdzekļi plānoti tradicionālajiem sporta pasākumiem visā novada teritorijā, pašvaldības finansiālais atbalsts 70 novadā aktīvi darbojošos sporta klubu un biedrību darbībai, sporta skolām u.c.

Kultūras jomā paredzēti uzturēšanas un kapitālo remontu izdevumi 34 bibliotēkām, 3 muzejiem un 30 kultūras centriem ar struktūrvienībām, vairāk nekā 100 pašdarbības kolektīvu atbalstam, līdzekļi bibliotēku krājumu atjaunošanai, pasākumu organizēšanai, projekta Valmieras vēsturiskā centra attīstībai un ekspozīcijas izveides projekta īstenošanai. 2022. gadā turpinās darbs pie Valmieras novada pieteikuma sagatavošanas, kandidējot uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā. Tāpat finansējums paredzēts jaunas kultūrtelpas “Kurtuve” izveidei Valmieras bijušajā katlumājā, kā arī jaunām iniciatīvām, piemēram, Multimediju festivālam. Atbalsts plānots Valmieras Drāmas teātrim un Valmieras vasaras teātra festivāla norisei.

Reliģisko organizāciju atbalstam kultūras mantojuma saglabāšanai paredzēti 74 tūkstoši eiro.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 11,8 miljoni eiro, kas ir 10,64 % no kopējiem izdevumiem. Plānots paplašināt pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un pabalstus iedzīvotājiem, attīstīt sociālos pakalpojumus, paredzot tiem par  793 000 eiro vairāk nekā 2021. gadā. Primāri ir jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts. Valmieras novada pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 17 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. Atbalsts plānots arī sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām. Plānots īstenot dienas centru un grupu dzīvokļu projektus Valmierā, Vaidavā, Mazsalacā un Rūjienā.

Ekonomiskajai darbībai, kas ietver arī atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai, plānoti 9,13 miljoni eiro, kas ir 8,24 % no izdevumu budžeta.

Pašvaldības budžetā plānotas aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam.Uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta programmai “Zīle” plānoti 50 tūkstoši eiro. Līdzekļi nodarbinātības veicināšanai, lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstam, arī izdevumi novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.

Valmieras novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai plānoti 6,8 miljoni eiro, tai skaitā novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai – 2,23 miljoni eiro.

Ielu, ietvju izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti 4,6 miljoni eiro, tai skaitā Sapas ceļa pārbūvei, Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūvei, Ozolu ielas Valmieras pagastā pārbūvei, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvei gar autoceļu A3 “Inčukalns–Valmiera–Valka”, Bērzu, Dārza, Arāju, Kalna ielas Kocēnos izbūvei, Zvirgzdi–Jāņkalni ceļa remontdarbiem Vaidavas pagastā, Lielās ielas izbūves pabeigšanai Mazsalacas pilsētā, Rūjienas ielas ietves izbūvei Mazsalacas pilsētā no R. Dārziņa ielas līdz Dārzu ielai, divkārtu virsmu apstrādei ceļiem Mazsalacas apvienības teritorijā, gājēju ietves izbūvei Naukšēnu ciematā, Zemitāna ielas Strenčos pārbūves darbu turpināšanai, Ugunsdzēsēju un Trikātas ielas Strenčos vēsturiskā seguma atjaunošanas pabeigšanai, seguma atjaunošanai Sedas pilsētā no Sporta ielas līdz Tirgus ielai, gājēju pārejas pāri dzelzceļam Strenčos pabeigšanai, Rūjienā plānota Raiņa, Poruka, Pērkona, Zāģu, Viestura, Eriņu, Smilšu un Kalna ielu posmu pārbūve,  grantēto ielu (Matīšu, Salacas, Senču un Sēļu) pārbūvei Valmierā, Ūdens ielas Valmierā pārbūvei, ietvju izbūvei Valmierā Graudu, Annas un Ausekļa ielās. Tāpat līdzekļi paredzēti ielu un ceļu projektēšanai.

Paredzēti līdzekļi tūrisma veicināšanai, projektiem un pasākumiem Valmieras novadā.

Izpildvaras institūcijām plānoti 4,8 miljoni eiro, attiecībā pret kopējo izdevumu budžetu tie ir 4,34 %.

Vides aizsardzībai plānoti 1,8 miljoni eiro, kas ir 1,64 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Tie paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu veidošanai novada parkos un parku teritorijās, grāvju kopšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai. Budžeta līdzekļi paredzēti pavasara un rudens akcijām iedzīvotājiem, mežu kopšanai, vides atveseļošanai, dabas resursu atjaunošanai, kā arī zaļo zonu kopšanai un uzturēšanai, piemēram, stādījumu iegādei un koku kopšanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai plānoti 1,07 miljoni eiro, kas ir 0,96 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Valmieras novada pašvaldības policijas, Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienesta darbības nodrošināšanai paredzētie izdevumi, kā arī izdevumi Operatīvās informācijas centra diennakts darbības nodrošināšanai ar iespēju iedzīvotājiem izmantot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu, lai informētu par neatliekami risināmiem jautājumiem. 2022. gadā plānota videonovērošanas sistēmas attīstīšana, divu transportlīdzekļu iegāde.

Veselības veicināšanai plānoti 449,7 tūkstoši eiro, kas ir 0,4 % no pamatbudžeta  izdevumiem.

Finansējums ir plānots medpunktu un feldšerpunktu izdevumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, medicīnas studentu stipendijām, kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā, pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Jau šajā budžetā ir ietverts līdzdalības budžeta iniciatīvu atbalsts. Mazo uzņēmēju atbalstam plānoti 30 000 eiro, iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem – 20 000 eiro, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai – 10 000 eiro, līdzdalība iedzīvotāju izvirzītiem dzīves vides projektiem – 30 000 eiro, kā arī atbalsts nometņu, kultūras un sporta projektiem iedzīvotājiem.

Valmieras novada pašvaldības budžeta rezerves fondā neparedzētiem gadījumiem plānoti 50 tūkstoši eiro (0,05 %).