Pieņemti jauni MK noteikumi “Noteikumi par dabas liegumiem”

Sedas purvs

Šā gada 21. novembrī Ministru kabinetā pieņemti jaunie noteikumi Nr. 674 “Noteikumi par dabas liegumiem” (Noteikumi). Noteikumu projektu virzīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tas tika sagatavots, lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr. 2019/2304 par Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) saistību neizpildi – veidojot jaunas Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Jaunie Noteikumi paredz: noteikt 74 jaunus dabas liegumus un paplašināt sešus esošus dabas liegumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un aktualizēt visu dabas liegumu kartogrāfisko materiālu atbilstoši mūsdienu kartogrāfijas prasībām.

Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotajiem priekšlikumiem, tiek veidoti 74 jauni dabas liegumi, no tiem divi Valmieras novadā un viens ar paplašinājumu:

  • Augsto kalnu meži 
  • Salacas upes meži
  • Vidusburtnieks (paplašinājums).


Līdz ar jauno Noteikumu pieņemšanu, spēku zaudē Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”. Jaunie Noteikumi sagatavoti, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 14. punktu grozījumu esošiem noteikumiem nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, bet šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

Ikviens interesents ar jaunajiem Noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://likumi.lv/ta/id/347518-noteikumi-par-dabas-liegumiem. Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu portālā “Ozols” (https://ozols.gov.lv/pub) publiskotas ar Noteikumiem pieņemtās Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas.

Foto – Vladimirs Brjuņins