Pieejams pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Saskaņā ar 2023. gada 29. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.100 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”,  Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības plānotais budžets līdzfinansējumam 2023. gadā ir 50 000,00 EUR. Pieaugot līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumu skaitam, pašvaldības dome lems par budžeta izdevumu daļas palielināšanu līdzfinansējuma vajadzībām.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

  • Nekustamais īpašums atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
  • Iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
  • Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
  • Iesniedzējam nav parādu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās netiek atbalstītas šādas izmaksas:

  • Ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūves izmaksas;
  • Lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecības vai pārbūves izmaksas;
  • Esošās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūves vai nojaukšanas izmaksas;
  • Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūves izmaksas, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs pašvaldībā iesniedz pieteikumu, būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju, ja Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, sūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi vai nosūtot elektroniski parakstītus uz pašvaldības domes e-pastu .

Valmieras pilsētā joprojām ir gandrīz 200 mājsaimniecību, kam ir iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, kā arī novadīt sadzīves kanalizāciju kopējā sistēmā, kas to savukārt nogādātu uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Vēl aptuveni 300 namīpašnieku īpašumus pievienojuši tikai vienai no sistēmām –  ūdensapgādei vai sadzīves kanalizācijas sistēmai. Savukārt Strenčos gandrīz 90 mājsaimniecībām ir iespēja gan pieslēgt centralizēti piegādāto dzeramo ūdeni, gan novadīt sadzīves kanalizāciju kopējā sistēmā. Aptuveni 30 mājsaimniecības var izmantot iespēju pieslēgties vienam no pakalpojumiem. Mazsalacā 130 mājsaimniecības un Rūjienā gandrīz 400 mājsaimniecības izmanto tikai vienu no abiem pakalpojumiem.