Personām ar invaliditāti pieejams finansējums mājokļu pielāgošanai

Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros paredzēts atbalsts personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, lai veiktu mājokļu pielāgojumus, kas uzlabos dzīves kvalitāti.

Pasākuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, kā arī bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir kustību traucējumi.

Investīcijas ietvaros būs iespējams veikt mērķa grupas personu mājokļu ārējās un iekšējās vides pielāgošanu šo personu vajadzībām, tai skaitā veikt būvniecības darbus vai veikt vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu vides piekļūstamības nodrošināšanai. Viena mājokļa pielāgošanai paredzēti 18 299 eiro. Saskaņā ar 2023. gada 5. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Valmieras novada pašvaldībai paredzēts finansējums 6 mājokļu pielāgošanai.

Pielāgojumi var būt:

 • mājokļa iekšējās vides (piemēram, labierīcību, virtuves zonas, durvju aiļu u.tml.). Par mājokļa iekšējo vidi ir uzskatāmas personas īpašumā vai lietošanā esošā dzīvokļa vai dzīvojamās mājas telpas vai telpu grupas;
 • ārējās vides (piemēram, pacēlāju, uzbrauktuvju un pandusu ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu) pārbūvei vai atjaunošanai un/vai aprīkošanai ar nepieciešamajām palīgierīcēm, tādējādi uzlabojot un atvieglojot mērķa grupas personai pārvietošanos mājoklī, kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no mājokļa. Par mājokļa ārējo vidi ir uzskatāmas koplietošanas telpas (piemēram, daudzdzīvokļu nama gadījumā – koplietošanas telpas, kas nepieciešamas mērķa grupas personai līdz ieejai dzīvoklī) un ēkai piegulošā teritorija (teritorija, kas funkcionāli ir saistīta ar ēku, tik tālu, cik tā robežojas ar ēkai piesaistīto zemes gabalu);
 • vides pielāgojumus ir iespējams veikt vai nu mājokļa iekšpusē vai ārpusē un nav noteikts, ka pielāgojumi jāveic abās vietās. Tāpat attiecināmas ir arī izmaksas vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei, piegādei un montāžai (piemēram, dažādu palīgierīču, galda un letes virsmu, atbalsta rokturu, sēdekļu, sanitāro iekārtu, griestu trošu pacēlāja sistēmu, regulējamu izlietņu u.tml.).

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldība, kas konkursa kārtībā atlasa to personu mājokļus, kuri atbilst visiem konkursa nosacījumiem. Personu un mājokļu vērtēšana notiks saskaņā ar MK noteikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Personai, kurai nepieciešams veikt mājokļa pielāgošanu, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums pēc MK noteikumu pielikumā esošās formas.

Iesniegumam obligāti jāpievieno:

 1. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods) un pievienots ieraksts par konkrēta tehniskā palīglīdzekļa izmantošanu;
 2. izziņa, kas apliecina nodarbinātību (mācās, strādā, apmeklē aktīvās nodarbinātības pasākumus, darbojas nevalstiskā organizācijā, iesaistīts brīvprātīgā darbā, nodarbojas ar paraolimpisko sportu, apmeklē dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu vai saņem atelpas brīža pakalpojumu);
 3. dzīvojamās telpas īres līguma kopija;
 4. dokuments, kas apliecina veikto maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem (izņemot gadījumu, ja mājoklis tiek īrēts no pašvaldības).

Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegt:

 • Valmieras novada pašvaldības e-adresē – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
 • e-pasta adresē – šādā gadījumā tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu.

Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

 • sūtot pa pastu uz adresi Valmieras novada pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • klātienē Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikšanās termiņš: no 9.oktobra plkst. 8.00 līdz 27.oktobra plkst. 16.00.

Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas vadītāju Inga Birkava, tālr. 64207632,

Iesnieguma veidlapa un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit:

Atbalsts tiek sniegts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” pasākuma ietvaros.