Pedagogi piedalās programmas Erasmus+ projektā “Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!”

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ik dienu noris intensīvs darbs, kurā piedalās visi darbinieki – gan pedagoģiskie, gan tehniskie – lai palīdzētu mūsu skolēniem atrast savu vietu dzīvē. Tomēr brīžiem jūtam, ka ar jau apgūtajām zināšanām ir par maz, tāpēc vajag apgūt vēl papildu prasmes un iemaņas. Tāpēc jau no 2019.gada skolas 18 pedagogi piedalās programmas Erasmus+ projektā “Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!”, lai apmeklētu mācību kursus Eiropas Savienības valstīs, mācītos un iedvesmotos.

Mūsdienu pasaule kļūst aizvien sarežģītāka, līdz ar to skolas ikdienā redzam, ka arī bērni kļūst arvien sarežģītāki, katram ir ļoti daudzveidīgas un dažādas vajadzības. Ko darīt? Kā mums atbalstīt mūsu skolēnus ceļā uz izglītību un veiksmīgu dzīvi?

Kādas zināšanas, prasmes un iemaņas apguvām projekta laikā?

Vairākās mobilitātēs pedagogi apguva papildu zināšanas par mūsdienīgu metožu izmantošanu speciālās izglītības jomā, piemēram, Latvijā pamatoti populārās Montesori pedagoģijas pielietojumu.

Ikdienā ir būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo metožu klāstu, un mūsu pedagogi apguva daudzveidīgu jaunu mūzikas instrument spēli, ko izmantot ikdienas darbā, kā arī mākslas kā terapijas elementu integrēšanu stundu un ārpusstundu nodarbībās. Tāpar ļoti vērtīgi bija apzināties rotaļas un spēles kā mācību satura apguves līdzekļa ieviešanu stundās.

Tāpat arī mūsu pedagogi apguva aktuālas zināšanas par iekļaujošas vides veidošanu skolās – ko tas nozīmē, kā un vai vispār ir iespējams veidot katram bērnam tādu vidi, kurā viņš justos pietiekami droši un brīvi, kā runāt ar vecākiem un sabiedrību par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Mūsdienās, ja tu vēlies būt veiksmīgs un inovatīvs pedagogs, nekādi neiztikt bez svešvalodām un tehnoloģiju apguves – ir tik plašas iespējas izmantot un lietot ikdienas darbā internetā pieejamos mācību resursus. Angļu valodas kursos tika apgūtas metodes, kā mācīties valodu praktiskā darbībā.

Pasaulei mainoties, arī mums ir jābūt gataviem kā vienā klasē un skolas vidē pieņemt un saliedēt bērnus un arī pieaugušos ar dažādu pieredzi, prasmēm, uzskatiem. Tas nebūt nav viegli, tāpēc mūsu pedagogi apguva koučingu, klasvadības prasmes, komandas darba vadību.

Intensīvajā ikdienā diemžēl saskaramies arī ar ļoti nepatīkamu problēmu – skolotāji nogurst un izdeg no pārlieku lielās darba slodzes. Arī šai problēmai ir jāatrod risinājums, un tā ir apzinātības praktizēšana gan pedagogiem, gan skolēniem.

Kāpēc šo pašu saturu nevarēja apgūt tepat Latvijā?

Var jau, protams, un pedagogi arī apgūst – meklē, mācās, izmēģina, dalās. Tomēr dalībai starptautiskos kursos ir īpaša pievienotā vērtība – pedagogam ir iespēja savu pieredzi salīdzināt ar pārējiem – ko es daru labi, kas man izdodas, ko es varu aizgūt no citiem un ieviest savas skolas ikdienā. Tāpat ir ļoti svarīgi gūt sev atziņu – jā, man ir, ko parādīt un iemācīt arī citiem, man ir, ar ko palepoties. Un citu valstu pedagogi ieklausās, mācās, vaicā pēc padoma, vēlas sadarboties. Tādējādi, pašiem nemanot, nonākam pie secinājuma, ka Eiropa un Eiropas vērtības ir nevis tāli un skaļi saukļi, bet kaut kas mums katram piederošs un vērtīgs.

Dažas pedagogu atsauksmes

 • Uzdodot dažādus interesantus uzdevumus, mums tika attīstīts radošums, pozitīva domāšana. Šie kursi būtu ieteicami visiem, kuri interesējas par mākslu, radošumu un psiholoģiju, jo mākslai ar psiholoģiju ir daudz kopīga (G.Mežule, “Art as therapy: self-expression and special needs in art education”)
  Kursus vērtēju ļoti pozitīvi, jo bija iespēja uzlabot angļu valodas prasmes, paplašināt vārdu krājumu, uzlabot izrunu. Bija interesanti tuvāk iepazīties ar citu valstu pedagogiem (D.Sprince, E.Eglīte, “Fluency and English Language Development for Educational Staff”)
 • Man bija iespēja apmeklēt angļu valodas apmācības kopā ar īstiem angļu valodas profesionāļiem. Tā bija vērtīga pieredze man pašai, bija daudz jārunā, jāmācās atrast dažādas interesantas vietas un saplānot pēcpusdienas apskates vietas salā (A.Liberte, “Fluency and English Language Development for Educational Staff”)
  Darbojoties mācību stacijās, apguvām, kā tiek sekmēta bērnu patstāvība, radošā domāšana, personīgā atbildība un interese. Pēcpusdienas un vakara stundas izmantojām tuvākās apkārtnes iepazīšanai. Priecājamies, ka bija brīnišķīga iespēja gūt jaunus iespaidus un pieredzi, paplašināt redzesloku un iepazīt dažādu tautu kultūru. Tā kā projekta darba valoda bija angļu valoda, tad ieguvām nenovērtējamu praksi angļu valodas pielietošanā (E.Auniņa, A.Tauriņa “Smart teachers play more!”)
 • Kursu vadīja Marijas Montessori darba metodes pārzinoša skolotāja, kas Itālijā sarakstījusi divas grāmatas par Marijas Montessori pedagoģijas praktisko darbību. Lekcijas notika itāļu valodā ar tulkojumu angļu valodā. Tika prezentēti video par darbošanos bērnudārzā, skolā, darbojāmies praktiski ar M.Montessori materiāliem. Ieguvu daudz zināšanu, arī prasmes un iemaņas par to, kā strādāt ar šiem materiāliem (K.Stukāne, “The Montessori Method”)
  Kursos mācījāmies, domājām un aktīvi līdzdarbojāmies, lai apgūtu metodes praktiski. Rezultātā iegūta lieliska pieredze integrācijas jautājumos, kā palīdzēt bērnam no citas kultūrvides, valsts iekļauties klasē, skolā, kopienā. Iegūti jauni draugi – kolēģi no dažādām Eiropas pilsētām (L.Vaite, “Integrity and Multiculurality”)
 • Lektori mūs iepazīstināja ar Portugāles izglītības sistēmu, uzzinājām gan par iekļaujošās izglītības pozitīvajām, gan negatīvajām iezīmēm, kā arī par valsts un Eiropas atbalstu iekļaujošās izglītības veicināšanā (A.Dzērve, “Teaching Principles and Methods in Inclusive Education”)
 • Kursu mērķis bija parādīt, cik daudz un dažādos veidos iekļaujošajā izglītībā iespējams izmantot digitālos rīkus, lai izveidotu vērtīgus, aizraujošus un interesantus mācību materiālus (B.Tetere, “ICT in Education – Towards a Digital and Inclusive Pedagogy”)
 • Mēs iepazināmies ar instrumentiem, ko izmantot, lai radītu atbalstošu mācību vidi bērniem ar īpašām vajadzībām. Analizējām un salīdzinājām izglītojamo iekļaušanas piemērus dažādu valstu izglītības sistēmā. Apmainījāmies ar pieredzi ar citiem skolotājiem no ES valstīm. Kursu laikā izveidojās spēcīgas attiecības ar kolēģiem no Turcijas, Portugāles, Polijas, Maķedonijas (I.Juste, L.Grāpēna, “Special needs”)
 • Tā bija lieliska pieredze: mācīties valodu. Valodas nodarbības nemaz nebija tik vieglas. Pasniedzēja bija domājusi par katra dalībnieka vajadzībām, visi teksti bija sameklēti, domājot par katru dalībnieku. Darbs notika individuāli un bija ļoti intensīvs; nevarējām atslābt ne mirkli (D.Lediņa, “Fluency and English Language Development for Educational Staff”)
 • Šis 5 dienu kurss deva iespēju apgūt dažādus interesantus balss iesildīšanas un ritma izjūtas attīstīšanas vingrinājumus, iemācīties spēlēt bungas, blokflautu un ukuleli, iepazīt dažādas mūzikālās spēles, iepazīt citu kolēģu darba metodes. Lekcijās un radošajās darbnīcās tika sniegts gan teorētisks, gan praktisks atbalsts pedagogiem (A.Kalniņa, “Singing, Recorder, Ukulele and Bucket Drumming”)
 • Kursos apguvu daudz un dažādu ierosmju, kā vadīt komandas darbu, pamatojoties uz dalībnieku stiprajām pusēm un iniciatīvu. Šī ir brīnišķīga iespēja izmantot netradicionālas metodes, kā eneagrammu, drāmu, koučingu, kustību terapijas paņēmienus, jo mums katram noder kaut kas cits (D.Ramata, “Team Leading in Education”)
 • Tās bija sarunas par mūsdienu Eiropā aktuālām tēmām – kā sadzīvot, kā mācīties, ja mēs esam tik dažādi gan spēju, gan kultūras tradīciju ziņā (A.Rozenberga, “Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges”)

Projekts ”Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daiga Ramata, projekta koordinatore