Paziņojums šaujamieroču īpašniekiem par ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju derīguma termiņu

Valsts policija informē šaujamieroču īpašniekus par ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju derīguma termiņu, kam jāpievērš uzmanība, jo vairākos gadījumos to derīguma termiņš ir līdz šī gada 14. septembrim. Aicinām šaujamieroču īpašniekus neatlikt šo atļauju maiņu uz pēdējo brīdi, bet izdarīt to laicīgi!

 Ieroču aprites likuma, kas stājās spēkā 2019. gada 10. aprīlī, Pārejas noteikumu 8. un 9. punktā ir minēts, ka:

1) ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas tika izsniegta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai (tas ir līdz 2019. gada 10. aprīlim) uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14. septembrim;

2) ieroča nēsāšanas atļauja, kas tika izsniegta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai (tas ir līdz 2019. gada 10. aprīlim) uz 10 gadiem, ir derīga līdz atļaujā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 14. septembrim.

Fiziska persona var iesniegt iesniegumu par ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas termiņa pagarināšanu jebkurā personai piemērotā laikā līdz šī gada 14. septembrim un tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ierocis reģistrēts.

Ņemot vērā lielo šaujamieroču īpašnieku skaitu Latvijā, pirms došanās uz Valsts policijas struktūrvienību, kurā ierocis reģistrēts, būtu vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni, kas norādīts ieroču glabāšanas atļaujā. Vienlaikus minētais ieroču īpašnieks var iesniegt iesniegumu bez personas obligātas ierašanās Valsts policijā ar šaujamieroci, bet gan nosūtot iesniegumu elektroniski vai ar pasta starpniecību.

Gadījumos, kad fiziskai personai izsniegta ieroču glabāšanas, nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja tikai balstoties uz Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktu, valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu nav paredzēta.

Ja ieroča glabāšanas atļaujai, nēsāšanas atļaujai vai ieroču kolekcijas atļaujai ir beidzies derīguma termiņš (norādīts ieroču atļaujā vai noteikts ar likumu), atļauja kļūst nederīga. Gadījumā, ja šaujamierocis tiek glabāts bez derīgas ieroča atļaujas, persona ir saucama pie administratīvās atbildības.

Tāpat Valsts policija informē gāzes ieroču īpašniekus, ka Eiropas Savienības ieroču aprites tiesiskais regulējums un Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 12., 14. un 15. punktā noteikts, ka gāzes ieroči (revolveri), kuri reģistrēti vai iegādāti pie ieroču komersanta līdz 2020. gada 17. janvārim, saskaņā ar ieroču aprites tiesisko regulējumu tiek atzīti par pārveidojamiem šaušanai ar šaujamieroču munīciju. Ņemot vērā minēto, Ieroču aprites likuma 5. panta ceturtā daļa uzskata attiecīgus gāzes ieročus (revolverus) par B kategorijas šaujamieročiem un atkarībā no to darbības principa klasificē atbilstošā B kategorijas apakšgrupā. 

Saskaņā ar Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 12. punkta prasībām līdz šī gada 14. septembrim personām ir pienākums šos ieročus reģistrēt Valsts policijā, uzrādot attiecīgo gāzes ieroci (revolveri) un iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savus personas datus un informāciju par attiecīgo gāzes ieroci (revolveri) – veidu, marku, modeli, marķējumu – un saņem ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības.

Fiziskām personām, lai iegūtu gāzes ieroča atļauju pašaizsardzībai, būs nepieciešams līdz šā gada 14. septembrim reģistrēt tos Valsts policijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču reģistrācijas kārtību, izpildot Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumu Nr.211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” II sadaļas prasības par ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas atļaujas saņemšanu.

Tā, piemēram, fiziskām personām būs nepieciešams nokārtot Ieroču aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci. Šobrīd ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību un tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumi Nr.191 “Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”. Kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi un sīkāka informācija ir pieejama Valsts policijas mājas lapā www.vp.gov.lv (sadaļā – Licences, sertifikāti, atļaujas).

Bez minētā pārbaudījuma vajadzēs iziet arī pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursus, veselības pārbaudi, samaksāt valsts nodevu par attiecīgās atļaujas saņemšanu, kā arī nodrošināt gāzes ieroča pienācīgu uzraudzību un glabāšanu ieroča atļaujā norādītajā adresē saskaņā ar Ieroču aprites likuma prasībām, ierīkojot seifu.

Vienlaikus Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 12. punkts paredz arī citus risinājumus, gadījumā, ja nevēlaties paturēt gāzes ieroci sev – ievērojot šajā likumā noteiktās prasības, gāzes ieroci var pārreģistrēt citai personai, kurai ir attiecīgā ieroča atļauja, var realizēt ar Latvijas Republikas ieroču komersanta starpniecību, vai nodot Valsts policijai iznīcināšanai.

Turklāt iepriekšminētās prasības ir attiecināmas arī uz personām, kuras ir iegādājušās gāzes ieročus no 2019. gada 10. aprīļa, vai plāno iegādāties līdz šī gada 14. septembrim attiecīgus reģistrētus gāzes ieročus (pistoles vai revolverus) no citām personām, veicot šādu gāzes ieroču (revolveru) pārreģistrāciju, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu, nesaņemot Valsts policijā ieroču atļauju.

Sagatavoja:
Līna Bagdone
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Tālr. 67075394, 29904081