Paziņojums par zemes vienības “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā nomas tiesību izsoli

paziņojums

01.12.2022.

PAPILDINĀTS

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 004 0160 PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Nekustamā īpašuma – zemes vienības “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 004 0160, platība 1,73 ha, 23.11.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto Nomas objekta nomas maksu gadā 60,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – zemes vienību “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā Valmieras novadā.

  • Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9684 004 0160, platība 1,73 ha.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 50,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – tūrisma/rekreācijas vajadzībām.
  • Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 21. novembrim plkst. 18.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis +371 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: