Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vēja ģeneratori

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 28. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/22/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “Aloja” izbūvei Valmieras novada Skaņkalnes un Vecates pagastos un Limbažu novada Alojas un Braslavas pagastos.


Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Utilitas Wind”, reģistrācijas numurs 40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167.
Vēja parkā ir plānots izbūvēt līdz 31 jaunai vēja elektrostacijai, kuru kopējā jauda varētu sasniegt 220 MW. Vēja parka būvniecības iespējas tiks vērtētas nekustamajos īpašumos ar kadastra Nr. 66270030039, 66270030129, 66270030334, 66440010001, 66440010010, 66440010064, 66440010068, 66440020015, 66440010102, 66440010016, 66440010061, 66440020038, 66440020010, 66440010064, 66440050062, 66440040183, 66440040282, 96840020006, 96840030001, 96840030002, 96840030008, 96840020002, 96840030042, 96840020158, 96840020252, 96840030103, 96840040069, 96920020065, 66440010065. Limbažu novada Braslavas pagastā zemes vienībā ar kadastra Nr. 66440010157 plānota jaunas apakšstacijas būvniecība.


Šobrīd SIA “Utilitas Wind” ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots. Plānoto vēja elektrostaciju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi.


Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 27. novembra līdz 18. decembrim.


Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 7. decembrī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.


Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 14. decembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi . Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 27. novembra, var iepazīties:
• Valmieras novada pašvaldībā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) darba laikā;
• Burtnieku apvienības pārvaldes Vecates pagasta pakalpojumu centrā (adrese: “Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts, Valmieras novads) darba laikā;
• Mazsalacas apvienībā (adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Valmieras novads) darba laikā;
• Alojas apvienības pārvaldē (adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads) darba laikā;
• Alojas apvienības Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā (adrese: Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads) darba laikā;
• SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: , www.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 18. decembrim.

Foto ir ilustratīva nozīme.