Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu valsts vietējā autoceļa V187 Valmiera – Rauna posmā no 3,60 km līdz 10,30 km (no Valmieras līdz Mūrmuižai), ceļa zemes nodalījuma joslā. Koku ciršana paredzēta gājēju un velosipēdu ceļa izbūves ietvaros.

Ieceres realizācijai paredzēts nocirst 123 (viens simts divdesmit trīs) kokus – 22 (divdesmit divus) trauslos vītolus, 79 (septiņdesmit deviņus) āra bērzus (kārpainais bērzs), 1 (vienu) parasto apsi, 1 (vienu) blīgznu, 4 (parastās) liepas, 1 (vienu) parasto priedi, 1 (vienu) parasto egli, 1 (vienu) parasto ozolu, 1 (vienu) parasto kļavu un 12 (divpadsmit) ābeles.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2024. gada 28. maija līdz 2024. gada 11. jūnijam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrība», «Sabiedrības līdzdalība”, “Publiskās apspriešanas», «Aktuālās publiskās apspriešanas», kā arī Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads, LV-4245, iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus, aizpildot APTAUJAS LAPU (anonīmas netiks ņemtas vērā), līdz š.g. 11. jūnijam var iesniegt:

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, Dabas resursu pārvaldes vides speciālisti Daci Zandbergu, zvanot pa tālruni: +371 64292375 vai rakstot uz e-pastu:

DOKUMENTI:

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai.

APTAUJAS LAPA drukātā formā pieejama Klientu apkalpošanas centrā.