Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Vīboti”, Sēļu pagastā, daļas pirmo mutisko izsoli

Valmieras novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma zemes vienības "Vīboti", Sēļu pagastā, Valmieras novadā, ar kadastra apzīmējumu 9682 001 0034 , daļu 10,24 ha platībā ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

PAPILDINĀTS 17.11.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Vīboti”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9682 001 0034, kopējā platība 10,24 ha,15.11.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 3060,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma zemes vienības “Vīboti”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, ar kadastra apzīmējumu 9682 001 0034 , daļu 10,24 ha platībā ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 510,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 20,00 EUR. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 13.novembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 15.novembrī plkst.10.30 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 13.novembrim plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi
  2. Izsoles objekta robežu skice
  3. Pieteikums izsolei
  4. Zemes nomas līguma projekts

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .