Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes vienības Bez nosaukuma, Burtnieku pagasts, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 17.11.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma bez nosaukuma Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9648 014 0036, kopējā platība 1,9 ha,  15.11.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība “KĻAVIŅAS”, reģistrācijas Nr.44101006287, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 125,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma Bez nosaukuma, 1,9 ha platībā, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums kadastra Nr.9648 014 0008, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9648 014 0036 daļu ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 105 EUR; Izsoles solis Izsoles objektam – EUR 20,00. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 13.novembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei

Izsole notiks 2023.gada 15.novembrī plkst.10.15, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 13.novembrim plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi
  2. Zemes robežu skice
  3. Zemes nomas līguma projekts
  4. Pieteikums dalībai izsolē

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Vikmane, tālrunis +371 22017227, e-pasts: .