Paziņojums par nekustamā īpašuma “Spriņģīši”, Naukšēnu  pagastā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā.

Papildināts 23.02.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Spriņģīši”, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9672 005 0115, ar kopējo platību 4,37 ha (turpmāk – Izsoles objekts), 21.02.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona zemnieku saimniecība “SPORAS”, reģistrācijas Nr.44101000405, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta zemes nomas maksu gadā 2180,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Spriņģīši”, Naukšēnu  pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – zemes vienības daļa  4,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9672 005 0115.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 330,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 50,00 EUR.
  • Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
  • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 19. februāra plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Naukšēnu apvienības pārvaldē “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 11.00. Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Naukšēnu  apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Ņina Krastiņa, tālrunis +371 64250904, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: