Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā zemes vienības daļas otro apbūves tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma “Mazkaritēni”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9664 009 0077, zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 9664 009 0077 8001) OTRĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU.

Apbūves tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA Vidzemes krematorija, reģistrācijas Nr.44103142194, ar nosolīto apbūves tiesību maksu 2100,00 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.