Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 135 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tiek nodots publiskai apspriešanai lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Rubenē.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Kocēnu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu Dabas un apstādījumu teritoriju zemes vienībai “Birztalas” uz Savrupmāju apbūves teritoriju. Plānotā iecere nav pretrunā ar Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem, jo tas veicinās tālāko apdzīvotās teritorijas (Rubenes ciema) attīstību.

Publiskā apspriešanas norises laiks: 14.06.2021. – 30.07.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ZOOM platformā 09.07.2021. plkst. 15.00.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 09.07.2021. plkst. 12.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu , norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīs sanāksmes ielūgumu – saiti.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • Pašvaldības tīmekļa vietnē šeit;
  • Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā šeit.

Lokālplānojuma materiāli izdrukas veidā pieejami pašvaldības ēkā (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā).

Rakstiskie viedokļi un priekšlikumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami pašvaldībai, ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, LV-4220), Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā vai uz pašvaldības e-pastu , norādot “Lokālplānojums “Birztalas””.

Kontaktinformācija konsultācijām attālināti, kā arī, iepriekš piesakoties, klātienē – Nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone, tālr. 27891659, e-pasts: .