Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 266 (protokols Nr. 9, 9.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, izstrāde.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt nekustamā īpašuma Jāņa Ziemeļniekā ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9417 001 1423, daļai Strenču novada teritorijas plānojumā 2012.–2023. gadam noteikto plānoto izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) no Tehnisko objektu apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju, kā arī radīt priekšnoteikumus lokāplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot savrupmāju apbūves attīstību un pievilcīgas pilsētvides veidošanu, vides kvalitātes paaugstināšanu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Dace Elbrete (tālr. 27334425, e-pasts: ).

Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam var iepazīties, kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/ sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Lokālplānojuma izstādes dokumenti publicēti šeit.