Paziņojums par izsoli pašvaldības īpašumā esošai kustamai mantai – kokmateriāliem

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošai kustamai mantai – kokmateriāliem. Kokmateriāli atrodas Zāļu ielā, Valmierā, Valmieras novadā. 

Sākumcena – 13 132,59 EUR, solis – 100 EUR, nodrošinājuma maksa – 1313,26 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu – mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 11.07.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 10.08.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.07.2023. plkst.13:00 līdz 31.07.2023. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1313,26 euro (viens tūkstotis trīs simts trīspadsmit euro 26 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Kokmateriālu izsoles nodrošinājums”.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Valmieras novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmo kustamo mantu dabā iespējams apskatīt Zāļu ielā, Valmierā, Valmieras novadā.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: .