Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Ievas”-3, Dikļos

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam – “Ievas”-3, Dikļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 22,90 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9652 005 0285 001 003), 230/2564 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9652 005 0285 001) un 230/2564 domājamās daļas no zemes 9652 005 0285.

Sākumcena – 650.00 euro, solis – 25.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 65.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 11.03.2024. plkst.13.00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.02.2024. plkst.13.00 līdz 29.02.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 65.00 euro (sešdesmit pieci euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Ievas”-3, Dikļos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: