Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: vēja elektrostaciju parka “Lode” un saistītās infrastruktūras būvniecība ir plānota Valmieras novada Lodes un Ipiķu pagastos (informācija par zemes kadastra vienībām, uz kurām ir plānota staciju būvniecība un saistītā infrastruktūra, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Ierosinātājs: SIA “Utilitas Wind”, reģistrācijas numurs 40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167, tālrunis: 27333497, elektroniskā pasta adrese: .

Lēmuma pieņemšanas datums par ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 18. augusta lēmums Nr. 5-02-1/21/2023.

Ziņojuma sagatavotājs: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu ‘’Vēja parka “Lode” izbūvei Valmieras novada Lodes un Ipiķu pagastos’’ sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (reģistrācijas numurs 40003374818, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta: Klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 16. jūlijā plkst. 17:30, Lodes Kultūras namā (adrese: “Lieplejas”, Lode, Lodes pagasts, Valmieras novads). Sanāksmei varēs pieslēgties tiešsaistē, un sanāksmes saite tiks publicēta 15. jūlijā vietnē https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 5. jūlija līdz 5. augustam.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem: Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2024. gada 5. jūliju, būs pieejams:

  • Valmieras novada pašvaldībā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) darba laikā;
  • Rūjienas apvienības pārvaldes Lodes pagasta pakalpojumu centrā (adrese: “Lieplejas”, Lode, Lodes pagasts, Valmieras novads) darba laikā;
  • Rūjienas apvienības pārvaldes Ipiķu pagasta pakalpojumu centrā (adrese: “Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts, Valmieras novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2024. gada 5. augustam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese , tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).