Paziņojums par elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Lieljēkabi”, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lieljēkabi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 013 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 013 0052 platībā 4,48 ha platībā.

Sākumcena – 21600,00 EUR, solis –  200,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 2160,00 EUR .

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.10.2023. plkst.13.00 un noslēdzas 02.11.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.10.2023. plkst.13.00 līdz 23.10.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. EUR 2160 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Lieljēkabi”, Kocēnu pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese:

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums