Paziņojums par elektronisko izsoli kustamai mantai – izcērtamajai koksnei meža platībās “Industriālais parks” un Jāņparka iela

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, 3. kvartāla 2., 3., 7. un 11. nogabals, platība – 9,00 ha, cirtes veids – sanitārā izlases cirte, izcērtamo koku skaits – 515 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 404,54 m3;
  • Jāņparka iela 10, Valmierā, Valmieras novadā, 531. kvartāla 4. nogabals, platība – 0,46 ha, cirtes veids – cirte pēc VMD sanitāra atzinuma, izcērtamo koku skaits – 125 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 46,26 m3;
  • Jāņparka iela 10, Valmierā, Valmieras novadā, 531. kvartāla 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. nogabals, platība – 17,59 ha, cirtes veids – izlases/kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 3105 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 972,00 m3.

Sākumcena – 66 518,13 EUR, solis – 500 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 6651,81 EUR. Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.01.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 02.02.2024. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.01.2024. plkst. 13.00 līdz 23.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 6651,81 EUR (seši tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 81 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Industriālais parks un Jāņparka iela 10 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: .