Paziņojums par elektronisko izsoli īpašumam “Virši”-4, Eriņos

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Virši”-4, Eriņos, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 53,6 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9666 005 0222 001 004), 536/2216 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9666 005 0222 001), 536/2216 domājamās daļas no zemes 9666 005 0222 un 536/2216 domājamās daļas no būves, kadastra apzīmējums 9666 005 0222 002.

Sākumcena – 4800.00 EUR, solis – 50.00  EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 480.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 11.03.2024. plkst.13.00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.02.2024. plkst.13.00 līdz 29.02.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 480.00 euro (četri simti astoņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Virši”-4, Eriņos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: