Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ūdens ielā 2D-23, Valmierā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ūdens ielā 2D-23, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 900 8703, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,60 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 013 0715 001 023), 388/28572 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 013 0715 001) un 388/28572 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9601 013 0715.

Sākumcena – 27630.00 EUR, solis – 200.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 2763.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.01.2024. plkst.13.00 līdz 29.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2763.00 euro (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Ūdens iela 2D-23, Valmiera izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .