Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Tirgus iela 5-27, Sedā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tirgus iela 5-27, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 33 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0505 001 027), 330/22219 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0505 001) un 330/22219 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9413 001 0505.

Sākumcena – 1600.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 160.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 04.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.01.2024. plkst.13.00 līdz 24.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 160.00 euro (viens simts sešdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Tirgus iela 5-27, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .