Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Sporta iela 4-13, Sedā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Sporta iela 4-13, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,90 m2, telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001 013, 459/21843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0730 001).

Sākumcena – 2200.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 04.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.01.2024. plkst.13.00 līdz 24.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220.00 euro (divi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Sporta iela 4-13, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .