Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Purva ielā 11-35, Valmierā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Purva ielā 11-35, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 900 8723, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,20 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 005 0405 001 035), 3850/290150 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 005 0405 001) un 3850/290150 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9601 005 0405.

Sākumcena – 29700.00 EUR, solis – 200.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 2970.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.01.2024. plkst.13.00 līdz 29.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2970.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Purva ielā 11-35, Valmierā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .