Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lapegles”-7, Naukšēnos

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lapegles”-7, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9672 006 0336 017 007), 693/5917 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 017) un 693/5917 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9672 006 0394.

Sākumcena – 2900.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 290.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.01.2024. plkst.13.00 līdz 29.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 290.00 euro (divi simti deviņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Lapegles 7, Valmierā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Ņinai Krastiņai, tālrunis 64250904. Izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .