Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Kastaņi”-4, Dikļos

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Kastaņi”-4, Dikļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 27,70 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9652 005 0009 001 004), 277/5018 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9652 005 0009 001).

Sākumcena – 800.00 EUR, solis – 25.00  EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 80.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 12.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 13.03.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.02.2024. plkst.13.00 līdz 03.03.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 80.00 EUR (astoņdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Kastaņi” – 4, Dikļos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: