Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Brīvības iela 5-14, Sedā

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Brīvības iela 5-14, Sedā, Valmieras novadā, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,50 m2 , telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0518 001 014, 389/8509 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 94130010518001) un 389/8509 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 94130010518.

Sākumcena – 2200.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 04.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.02.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.01.2024. plkst.13.00 līdz 24.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220.00 euro (divi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Brīvības iela 5-14, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .