Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rāmnieki”, Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rāmnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9658 001 0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0159 4,97 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0164 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0165 6,98 ha platībā un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9658 001 0165 001, 9658 001 0165 002, 9658 001 0165 003, 9658 001 0165 004, 9658 001 0165 005, 9658 001 0165 006, 9658 001 0165 007.

Sākumcena – 87200,00 EUR, solis –  500,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 8720,00 EUR .

Samaksa par pirkumu veicama četrpadsmit dienu pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.10.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 17.11.2023. plkst. 13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.10.2023. plkst. 13.00 līdz 07.11.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. EUR 8720 (astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Rāmnieki, Jeru pagasts,  izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums

Papildu informācija

Izsolāmo īpašumu iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības saimnieciskās nodaļas vadītāju Dairi Lāci, tālrunis 25662217, e-pasta adrese: