Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 317”, Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 317”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9662 002 0229 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0229 557 m2 platībā.

Sākumcena – 2200 EUR, solis – 100 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 220 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama četrpadsmit dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.10.2023. plkst.13.00 un noslēdzas 17.11.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.10.2023. plkst.13.00 līdz 07.11.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220 euro (divi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Gauja 317” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamais īpašums ir brīvi apskatāms dabā.

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: .