Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 142”, Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 142”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9662 002 0196), kas sastāv no zemes vienības 497 m2 ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0196.

Sākumcena – 1800 EUR, solis – 100 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 180 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.10.2023. plkst.13.00 un noslēdzas 17.11.2023. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.10.2023. plkst.13.00 līdz 07.11.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 180 euro (viens simts astoņdesmit euro un), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Gauja 142” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamais īpašums ir brīvi apskatāms dabā.

Nekustamam īpašumam ir spēkā esošs nomas līgums līdz 31.12.2026.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Lēmums;
  2. Izsoles noteikumi;
  3. Līguma projekts;
  4. Novērtējums