Pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti pieredzes apmaiņā Nīderlandē gūst praktiskas zināšanas ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai

Pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti pieredzes apmaiņā Nīderlandē

2024. gadā no 15. līdz 17. maijam pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti piedalījās ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumā, tostarp Marika Pitura, Valmieras novada Attīstības pārvaldes projektu vadības nodaļas vadītājas vietniece, galvenā projektu vadītāja. Pasākumā dalībnieki papildināja zināšanas un pieredzi ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai Latvijā. 

Pieredzes apmaiņas pasākums norisinājās Nīderlandē un tā laikā bija iespēja klātienē apmeklēt objektus, kas kalpo kā labās prakses piemēri ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai, t.sk. Jaunā Eiropas “Bauhaus”* principu ievērošanai un aktivitāšu ieviešanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai, kas ir nozīmīgs priekšnosacījums dzīves kvalitātes un vietas konkurētspējas paaugstināšanai. 

Konkrētais pasākums norisinājās Nīderlandē, kura laikā bija iespēja klātienē apmeklēt objektus, kas kalpo kā labās prakses piemēri ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai. Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros pašvaldību speciālisti iepazinās ar tādu pašvaldību pieredzi, kas varētu būt tuvāka Latvijas situācijai iedzīvotāju skaita un izaicinājumu ziņā, kā arī tika apskatīti praktiski piemēri, kuros vērojama publiskās ārtelpas multifunkcionalitāte un sasaiste ar klimata jautājumiem. 

Vizītes laikā pašvaldību speciālisti tikās ar pārstāvjiem no Hērlenas pašvaldības, lai gūtu vēsturisku un arī šā laika izpratni par Hērlenas pilsētu, kā arī publiskās ārtelpas objektu apskate Hērlenas pilsētā – pastaiga pa pilsētas ielām un sastapšanās ar publiskās ārtelpas dažādiem slāņiem – infrastruktūras, sociālajiem un mentālajiem. Savukārt Kulemborgā tika apskatīta iedzīvotāju privātās iniciatīvas izveidota teritorija, kurā tiek meklēti efektīvākie risinājumi ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai un videi draudzīgas sabiedrības veidošana. Tika iepazīta arī publiskās ārtelpas veidošanas pieredze Alfenā. Alfenas vizītes laikā uzsvars tika likts uz publiskās ārtelpas multifunkcionalitāti, sociālo aspektu un sasaisti ar klimata jautājumiem. Vizītes noslēgumā tika apmeklēts Cromvlietparks Hāgā, iepazīta publiskās ārtelpas veidošanas pieredze ar iedzīvotāju iesaisti, apkaimē ir bioloģiskās daudzveidības parks, klimata adaptācijas risinājumi un citi interešu punkti.

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma projekta Nr. 5.1.1.2/1/23/I/001 “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” ietvaros. Ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir uzlabot pašvaldību kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu projektu ieviešanu teritoriju attīstībai, lai stiprinātu pašvaldību konkurētspēju un nodrošinātu teritoriju apdzīvojuma un dzīves vides ilgtspējīgu attīstību. 

*Iniciatīvas Jaunā Eiropas “Bauhaus” mērķis ir attīstīt radošu un starpdisciplināru kustību, kas Eiropas zaļo kursu sasaista ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi. Šī iniciatīva tiek kopīgi izstrādāta, tieši iesaistot pilsoņus, ekspertus, uzņēmumus un iestādes. 

Logo