Pašvaldības pabalstu veidi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm

Stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”.

Noteikumos noteikti pabalsti, kurus var saņemt:

  • bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot pilngadību un līdz 24 gadu vecumam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Valmieras novada bāriņtiesa;
  • daudzbērnu ģimene, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Uzsākot mācību gadu, visām Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm būs iespēja saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā par katru bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību un kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no vecākiem atrodas Valmieras novadā.

Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ir pieejami šādi atbalsta veidi: pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts ikmēneša izdevumiem un mājokļa pabalsts.

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ir 218 eiro, bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Lai iegādātos sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pieejams vienreizējs pabalsts 821 eiro apmērā. Savukārt ikmēneša izdevumu segšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi apgūst vispārējās vai profesionālās profesionālās izglītības, vai studiju programmu, paredzēts pabalsts 150 eiro mēnesī, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 200 eiro mēnesī. Mājokļa pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam izvērtē, aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ja nav noslēgts īres līgums par pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu, sociālo dzīvokli vai mājokļa pabalstu kā pamata sociālās palīdzības pabalstu. Plašāku informāciju var iegūt Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē, individuāli pārrunājot visus ar mājokļa izdevumiem saistītos jautājumus.

Lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, Valmieras novada pašvaldība piešķir pabalstu bērna uzturam: līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs ir 215 eiro mēnesī, no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī. Bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei atvēlēti 170 eiro gadā.

Pašvaldības sniegtais atbalsts ēdināšanas maksas atvieglojumiem noteikts saistošajos noteikumos “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.

Lai saņemtu plašāku informāciju, aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietās vai rakstīt uz e-pastu . Par atvieglojumiem ēdināšanas maksai interesēties attiecīgajā Valmieras novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē.