Pašvaldības dalība konferencē “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?”

Aizvadītajā nedēļā, 6. oktobrī, norisinājās ekspertu konfer

Aizvadītajā nedēļā, 6. oktobrī, norisinājās ekspertu konference “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?”, lai padziļināti vērtētu pašreizējo ilgtspējas problemātiku, kā arī novērtētu globālās ilgtspējas politikas tendenču un klimata izmaiņu ietekmi uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku Latvijā. Valmieras novada pašvaldību konferencē pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Gladkins.

“Novērtēju iespēju piedalīties konferencē, kurā bija iespēja dzirdēt aktuālākās tendences no dažādu nozaru ekspertiem – uzņēmējiem, banku pārstāvjiem, Eiropas parlamenta viceprezidenta Roberta Zīles un citiem. Pasākumā plaši apsprieda globālās tendences gan vides, gan ekonomikas, gan sabiedrības jomā, uzsverot darbaspēka piesaisti un kāds būs darbaspēka apjoms nākotnē proporcionāli iedzīvotāju skaitam, ņemot vērā dzimstību pēdējos gados. Konferences dalībnieki uzsvēra, cik nozīmīgi valstij ir uzņēmēji, kas nodarbojas ar eksportu, jo tieši eksporta rezultātā valstī ienāk līdzekļi, kurus izmantot valsts nozaru attīstībā,” vērtēja Guntis Gladkins.

Konferences darbs tika organizēts trīs tematiskos blokos un ekspertu diskusijās par vidi, cilvēku un sabiedrību, ekonomiku. Tajos dalībnieki un eksperti vērtēja Latvijas pozīciju ilgtspējas mērķu īstenošanā, īpaši klimata izmaiņu ierobežošanā un biodaudzveidības saglabāšanā, sociālos faktorus un nozīmīgākos indikatorus, kas raksturo sociālās attīstības ilgtspējas nosacījumus Latvijā paaudzes kārtējā dzīves cikla perspektīvā, un analizēja iespējas panākt labvēlīgu ilgtspējīgas sociālās attīstības virzību.

Ekonomikai veltītajā konferences daļā tika vērtēts Latvijas tautsaimniecības galveno faktoru – darbaspēka, finanšu un fiziskā kapitāla, dažāda veida infrastruktūras, zināšanu un prasmju apjoma, institūciju kapacitātes – attīstības potenciālu, dinamiku un to ilgtspējas riski un iespējas globālās ekonomikas un apkārtējās vides izmaiņu kontekstā.

Ekspertu konferenci “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?” organizēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Formula 2050”. Pasākumā piedalījās Saeimas deputāti, telekomunikāciju, banku, lauksaimniecības, pilsētplānošanas un citu nozaru eksperti, ekonomisti, zinātnieki, augstskolu mācībspēki, pašvaldību pārstāvji.

8. oktobrī noslēdzās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas šogad norisinājās jau no 18. septembra visā Eiropā. Šīs kampaņas mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar labās prakses piemēriem ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros īpaši tiek izcelti ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuri veicina ilgtspējīgu pasaules attīstību.