Pašvaldība / Informācija / Informācija trauksmes cēlējiem

Pašvaldība

Informācija trauksmes cēlējiem

2019.gada 1.maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums ( turpmāk – Likums), kura mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot Likumā paredzētos mehānismus.

Trauksmi var celt fiziska persona, kura informē par iespējamu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, un kura sniedz sava darba ietvaros gūtu informāciju.

Citos gadījumos, piemēram, ja iespējamais pārkāpums skar tikai konkrēto iesniedzēju vai tas nav saistīts ar viņa darba pienākumiem, sniegtā informācija nav uzskatāma par trauksmes cēlēja ziņojumu Trauksmes celšanas likuma izpratnē.

Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju. Minētie dati ir nepieciešami, lai sazinātos ar personu un vajadzības gadījumā noskaidrotu, kura persona valstij ir jāaizsargā. Saskaņā ar Likumu trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt anonīmi, jo, ja ziņojums iesniegts, neidentificējot iesniedzēju, nav iespējams nodrošināt personas aizsardzību. Tomēr arī anonīmu iesniegumu izskatīšana var veicināt iespējamo pārkāpumu novēršanu (ja iesniegumā minētā informācija ir pietiekama, lai izskatītu konkrēto gadījumu), bet, lai persona saņemtu likumā paredzētās aizsardzības garantijas, ziņojumā ir jānorāda ziņas par iesniedzēju. Šādos gadījumos anonīmais iesniedzējs būtu jāaizsargā tiktāl, cik institūcija to var identificēt, ja informācija par iespējamo pārkāpumu tomēr tiek izvērtēta.

Trauksmi ceļ sabiedrības interesēs, ar to saprotot, ka iespējamais pārkāpums apdraud kādu noteiktu sabiedrības grupu, proti, trauksmes cēlējs nav tikai personīgi ieinteresēts, bet viņš var būt arī daļa no apdraudētās sabiedrības grupas. Tas nozīmē, ka trauksme tiek celta gadījumā, ja noticis kāds sabiedriski nozīmīgs pārkāpums un tā dēļ var tikt apdraudēta vai ir apdraudēta kāda sabiedrības daļa. Sabiedrības daļa var būt, piemēram, uzņēmums, uzņēmuma darbinieki, iestāde, pilsēta, pensionāri, lauksaimnieki, bērni, iedzīvotāji, kas dzīvo noteiktā teritorijā, kā arī citas grupas. Arī pats iesniedzējs var būt daļa no skartās sabiedrības grupas.

Rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga, tostarp materiāla, labuma gūšana, nav trauksmes celšana. Proti, saskaņā ar Likumu ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu (Likuma 3.panta otrā daļa). Līdz ar to par trauksmes celšanu nav uzskatāma informācijas sniegšana, piemēram, par kaimiņu attiecībām, par personīgu strīdu ar darba devēju u.tml.

Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Valmieras pilsētas pašvaldībā (kontaktpersonas saziņai un konsultācijām par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu):

  • Valmieras novada pašvaldības Personāla nodaļas juriste Mairita Lakstiņa, telefons 26571891, e-pasts .
  • Pašvaldības Personāla nodaļas jurista prombūtnes gadījumā – pašvaldības Audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Indra Čākure, telefons 64207156, e-pasts .

Ja trauksmes cēlējam ir zināma kompetentā institūcija par viņa rīcībā esošo iespējamo pārkāpumu, trauksmes cēlējs ir tiesīgs uzreiz vērsties institūcijā, kurai ir kompetence reaģēt uz šo pārkāpumu (kompetentajā institūcijā).

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana Valmieras pilsētas pašvaldībā:

  • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu , izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvas formas iesnieguma veidā, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Likumā norādītajām prasībām (ar norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
  • nosūtot pa pastu uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 (atsevišķā slēgtā aploksnē ievietotu aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvā formā sagatavotu iesniegumu, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Likumā norādītajām prasībām, uz aploksnes norādot, kas tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums Valmieras pilsētas pašvaldībai”);
  • mutvārdos, ierodoties pie Valmieras pilsētas pašvaldības kontaktpersonas (iepriekš vienojoties par tikšanos) un klātienē noformējot trauksmes cēlēja ziņojumu rakstveidā. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
  • pie ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā (blakus VAS “Latvijas Pasts” pasta kastei, iemetot pasta kastē atsevišķā slēgtā aploksnē ievietotu Trauksmes cēlēja ziņojumu), izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvas formas iesnieguma veidā, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likumam un Likumā norādītajām prasībām (ar norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”).

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv